Zmiany w zakresie składania informacji podsumowujących VAT-UE od 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, rozszerzony zostanie zakres podawanych danych w informacji podsumowującej VAT-EU. Dotychczas obowiązkiem składania informacji podsumowujących był objęty jedynie wewnątrzwspólnotowy obrót towarami. Od 1 stycznia 2010 r., obowiązkiem wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE objęte zostaną również transakcje świadczenia usług przez polskich podatników na rzecz zagranicznego nabywcy, dla których miejsce opodatkowania określone zgodnie z nowymi zasadami przypada w kraju członkowskim innym niż Polska. Obowiązkiem raportowania w informacji podsumowującej nie będą objęte jednak usługi nabywane przez polskich podatników od podatników z Unii Europejskiej.

Ponadto, co do zasady, podatnicy będą mieli obowiązek sporządzania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych za każdy miesiąc kalendarzowy do 15. dnia miesiąca następującego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Obecnie informacje podsumowujące składane są za okresy kwartalne.

Na zasadzie wyjątku będzie możliwe składanie informacji podsumowujących za okresy kwartalne. Informacje te będą składane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Możliwość wyboru składania kwartalnych informacji mają jedynie podatnicy, u których informacja podsumowująca dotyczy:
1)    transakcji świadczenia usług, do których ma zastosowanie mechanizm samonaliczania podatku VAT przez nabywcę (reverse charge), niezależnie od limitu obrotów;
2)    transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów lub wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w procedurze uproszczonej pod warunkiem, że całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale ani w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 500.000 zł; od 1 stycznia 2012 r. limit ten ulegnie zmniejszeniu do 250.000 zł;
3)    transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów pod warunkiem, iż wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale kwoty 50.000 zł.

Po przekroczeniu limitów dla obrotu towarowego, określonych w pkt 2) i 3) jest obowiązek składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne.

Zmianie ulegnie również termin składania informacji podsumowujących. Zgodnie z uchwaloną nowelizacja od stycznia 2010 r. informacje podsumowujące będą składane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warto podkreślić, że informacje podsumowujące będą zasadniczo składane przed terminem na złożenie deklaracji VAT-7 za dany miesiąc rozliczeniowy.

Wyjątkiem od tej reguły będą informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Takie informacje podsumowujące będą składane do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Podstawa prawna: Dyrektywa Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (DzUrz UE L 44/11), Dyrektywa Rady 2008/117/WE z 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego sys-temu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (DzUrz UE L 14/7), Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Jedna myśl na temat “Zmiany w zakresie składania informacji podsumowujących VAT-UE od 1 stycznia 2010 r.”

  1. W pełni zgadzam się z abryntax. Niestety doświadczenie zawodowe uczy, że współpracę z klientem należy opierać na ustaleniach pisemnych, a nie ustnych, gdyż tylko wtedy doradca będzie mógł skutecznie unikną odpowiedzialności karno-skarbowej. Ponurą prawdą jest również, iż na gruncie kks w praktyce nie obowiązuje zasad domniemania niewinności, a ciężar dowodzenia spoczywa najczęściej na podejrzanym. Organy i sądy niezwykle rzadko analizują również istnienie winy umyślnej po stronie sprawcy czyny, od czego tak naprawdę każda sprawa z kks powinna się rozpocząć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *