Stawka podatku VAT dla miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

Stan faktyczny sprawy

Spółka działająca w branży developerskiej [Spółka] złożyła do Ministra Finansów [MF] wniosek o interpretację przepisów ustawy o VAT, w zakresie stawki VAT właściwej dla opodatkowania dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych całej nieruchomości. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka wyjaśniła, że zamierza wybudować budynek mieszkalny, w którego części podziemnej znajdować się będzie wielostanowiskowa hala garażowa, z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów właścicieli lokali. Przedmiotem umowy sprzedaży – będzie lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych całej nieruchomości, w ramach którego właściciel lokalu będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego na parkingu wielostanowiskowym.

Spółka wniosła o potwierdzenie, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z nieodłącznym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego będącego częścią nieruchomości wspólnej podlega opodatkowaniu VAT według jednej stawki 7% VAT.

STANOWISKO MF

MF uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe i stwierdził, że sprzedaż miejsca postojowego jest transakcją odrębną od sprzedaży lokalu mieszkalnego i w związku z tym podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 22% VAT.

Uzasadnienie skargi

Naruszenie art. 7 ustawy o VAT

W uzasadnieniu skargi Spółka skupiła się przede wszystkim na udowodnieniu naruszenia przez MF art. 7 ustawy o VAT, które polegało na uznaniu, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedaż prawa do korzystania z miejsca postojowego należy traktować jako odrębną dostawę towaru opodatkowaną VAT według stawki 22%. Spółka wskazywała, że w sprawie mamy do czynienia z jedną transakcją (dostawą towaru) – sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego.

Dokonanie podziału transakcji na poszczególne składniki, a w konsekwencji zastosowanie różnych stawek podatkowych, w tym przypadku nie może mieć zastosowania, gdyż, sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego będzie jedną czynnością. Spółka zaznaczyła, że prawo do korzystania z miejsca postojowego nie będzie odrębnym towarem podlegającym odrębnej od sprzedaży lokalu mieszkalnego transakcji. Spółka dowodziła, iż prawo to stanowić będzie integralną, nierozerwalną część towaru jakim jest lokal mieszkalny.

Podkreślenia wymaga, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wykazano, co zostało potwierdzone przez WSA, że dokonana zostanie tylko jedna czynność. Wyodrębnione miejsca parkingowe nie są przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży. Oznacza to, iż powyższa dostawa traktowana będzie jak jedna transakcja opodatkowana według jednej stawki VAT właściwej dla danego lokalu mieszkalnego (na potwierdzenie argumentacji w tym zakresie Spółka przywołała wyrok WSA w Poznaniu z 15 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Po 1206/07). Z uzasadnienia skargi wynikało również, że miejsce postojowe nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności (tak też wyrok NSA z 22 czerwca 2005 t., sygn. akt I FSK 2480/04, wyrok NSA z 22 czerwca 2005 r. sygn. akt I FSK 103/05, jak również wyrok WSA w Warszawie z 13 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1052/07.). Na podstawie cytowanych w skardze orzeczeń Spółka słusznie uznała, iż w przypadku planowanych transakcji istnieć będzie tylko jeden przedmiot umowy sprzedaży.

Świadczenia złożone

Spółka podniosła również, iż nawet, w przypadku uznania, że w transakcji istnieją dwa odrębne przedmioty obrotu, wciąż obie czynności należałoby traktować jako jedną dostawę. Podejście MF było, bowiem sprzeczne z koncepcją tzw. świadczeń złożonych. W sytuacji, gdy świadczenia dostawcy są rozbudowane i obejmują dwie lub więcej pojedynczych czynności (dostaw), co jak twierdził MF miało miejsce w sprawie, wówczas mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym (kompleksowym).

W przypadku świadczeń złożonych należy ustalić czy gospodarczo świadczenia te stanowią jedną całość, czy też są to świadczenia zupełnie ze sobą niepowiązane. W związku z faktem, iż koncepcję opodatkowania świadczeń złożonych wypracował Europejski Trybunał Sprawiedliwości [dalej: ETS] Spółka przywołała następujące wyroku Trybunału: (wyrok ETS z 27 października 2005 r. w sprawie C-1/04 Levob Verzekeringen, z 5 czerwca 1997 r. w sprawie C-2/95 Sparkassernes Datacenter, z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protecion Plan Ltd). Mając na uwadze konkluzje wynikające ze wskazanych orzeczeń Spółka doszła do prawidłowych wniosków, iż w omawianej sytuacji występuje niewątpliwie powiązanie o charakterze gospodarczym pomiędzy dostawą lokalu mieszkalnego a dostawą miejsca postojowego. Efektem świadczenia usługi kompleksowej jest stosowanie jednolitej stawki podatkowej w odniesieniu do wszystkich świadczeń objętych usługą kompleksową łącznie, a nie odrębna kwalifikacja podatkowa (stosowanie stawki VAT odrębnej dla każdej usługi) w odniesieniu do poszczególnych czynności składających się na usługę kompleksową (tak też NSA w wyroku z 5 lipca 2006 r. (sygn. akt I FSK 945/2005).

Stanowisko WSA w Warszawie

WSA stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie i w pełni zaakceptował stanowisko Spółki. Po pierwsze, Sąd podkreślił, że jeśli dokonywana jest jedna transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego mieszczącego się w wydzielonej hali, umiejscowionej w tym samym budynku co lokal mieszkalny – to rozdzielanie tej transakcji na dwie – jest całkowicie sztuczne i nieuzasadnione. Ponadto mając na uwadze argumentację Spółki dotyczącą świadczeń/dostaw złożonych WSA doszedł do wniosku, że nawet gdyby w tej jednej transakcji dostrzegać poszczególne czynności to i tak w razie wątpliwości, należałoby zastosować stawkę VAT właściwą dla czynności podstawowej, którą jest sprzedaż lokalu mieszkalnego (tj. 7% stawkę VAT).

Jedna myśl na temat “Stawka podatku VAT dla miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *