Wsparcie na uzyskanie grantu – nowy projekt PARP

Program będzie skierowany do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy międzynarodowego projektu innowacyjnego albo występują w takim projekcie jako partner, oraz uzyskali pozytywną ocenę formalną tego wniosku.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiemy program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi oraz współpracę podmiotów z co najmniej dwóch krajów w celu przeprowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, o których mowa w art. 30 pkt 3 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r., str. 3).

Wsparcie na uzyskanie grantu będzie miało formę refundacji kosztów przygotowania i złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Program będzie finansowany z budżetu państwa.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Wsparcia na uzyskanie grantu nie będzie mogła przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu będzie mogło wynieść do 100% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (pomoc de minimis).

Program Wsparcie na uzyskanie grantu zostanie uruchomiony niezwłocznie po wejściu w życie odpowiednich aktów prawnych, które są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych.
PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *