Adresy ministerstw

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Centrum Informacyjne Rządu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest urzędem zapewniającym obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, stałych komitetów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych.

adres:
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Internet: www.kprm.gov.pl

telefon: (0-22) 841-38-32, (0-22) 694-69-83
fax: (0-22) 628-48-21
e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl

Zobacz też:
Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – www.gpkprm.gov.pl
Polska Agencja Prasowa – www.pap.com.pl
Polska Agencja Informacyjna – www.pai.pl
Polskie Radio – www.radio.com.pl
TVP S.A. – www.tvp.com.pl

Komitet Integracji Europejskiej

Komitet Integracji Europejskiej jest naczelnym organem administracji państwowej, programującym i koordynującym politykę integracji Polski z Unią Europejską.
W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz członkowie – Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki, Finansów, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości. Prezes Rady Ministrów może dodatkowo powołać w skład Komitetu trzy osoby, których doświadczenie lub pełnione funkcje mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji zadań Komitetu. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć: Prezes Narodowego Banku Polskiego i Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

adres:

Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
Internet: www.ukie.gov.pl

telefon: (0-22) 694-75-41
fax: (0-22) 694-72-36

Zobacz też:

Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej – www.ukie.gov.pl/cona/index.htm
Centrum Informacji Europejskiej – www.cie.gov.pl
Serwis EUROPAP – http://euro.pap.com.pl
Serwis internetowy Unii Europejskiej – www.europa.eu.int
Serwis internetowy Rady Unii Europejskiej – http://ue.eu.int
Parlament Europejski – www.europarl.eu.int
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej – www.euro-ombudsman.eu.int
Komitet Regionów – www.cor.eu.int
Europejski Bank Inwestycyjny – http://eib.eu.int
Europejski Bank Centralny – www.ecb.int
Europejski Instytut Historii – wwwarc.iue.it

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister
[ minister@men.waw.pl ]

adres:
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
Internet: www.men.waw.pl

telefon: (0-22) 628-04-61; 629-72-41, Infolinia (0-22) 629-00-59 (w godz. 10-14)
e-mail:
Rzecznik prasowy: rzecznik@men.waw.pl

Zobacz też:

Internet dla Szkół – www.ids.edu.pl
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu – www.ukfis.pl

Ministerstwo Finansów

Minister

adres:
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Internet: www.mofnet.gov.pl

telefon: (0-22) 694-55-55
e-mail: info@mofnet.gov.pl
Biuro prasowe:biuro.prasowe@mofnet.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Główny Urząd Ceł – www.guc.gov.pl

Zobacz też:

Narodowy Bank Polski – www.nbp.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych – www.paiz.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – www.kpwg.gov.pl
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.gpw.com.pl
Warszawska Giełda Towarowa S.A.- www.wgt.com.pl
Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A. – www.kdpw.com.pl
Izba Domów Maklerskich – www.idm.com.pl
Związek Maklerów i Doradców – www.zmid.org.pl

Ministerstwo Gospodarki

Minister

adres:
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Internet: www.mg.gov.pl

telefon: (o-22) 693-50-00
Biuro Rzecznika Prasowego: (0-22) 621-70-85
fax: (0-22) 693-53-05
e-mail: bkis@mg.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Państwowa Agencja Atomistyki – www.paa.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego – www.udt.gov.pl
Agencja Techniki i Technologii – www.att.gov.pl
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – www.uprp.pl

Zobacz też:

Taryfa celna – http://clo.mg.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister

adres:
ul.Klonowa 1
00-909 Warszawa
Internet: www.wp.mil.pl

tel.: (0-22) 845-04-41
(0-22) 621-02-61
e-mail: bpimon@wp.mil.pl

Zobacz także:
Agencja Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – www.bbn.gov.pl

Urząd ds. Kombatantow i Osób Represjonowanych – www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/index.html
Straż Graniczna – www.sg.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Minister

adres:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Internet: www.mpips.gov.pl

tel.: (0-22) 661-01-00
Biuro informacji i promocji: (0-22) 661-02-01; 661-02-05; 621-49-42; 628-13-55
Fax: (0-22) 66-10-139; 661-02-03
e-mail: bip@mpips.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Krajowy Urząd Pracy – www.up.gov.pl

Zobacz także:

Państwowa Inspekcja Pracy – www.pip.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy – www.ciop.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych – www.spes.org.pl
Zaklad Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – www.krus.org.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister

adres:
ul.Wspólna 30
00-930 Warszawa
Internet: www.minrol.gov.pl

tel.: (0-22) 628-05-70; 623-10-26; 623-22-62
Fax: (0-22) 629-55-99
e-mail:
Rzecznik: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – www.krus.org.pl
Główny Inspektorat Ochrony Roślin – www.att.gov.pl

Zobacz także:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – www.awrsp.gov.pl
Miesięcznik „Agroprzemiany” – www.agroprzemiany.awrsp.gov.pl
Związek Gmin Wiejskich – www.zgwrp.org.pl
Program AGROLINIA 2000 – http://pirxbis.cofund.org.pl/agrolinia2000

Ministerstwo Skarbu Państwa

Minister

adres:
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa
Internet: www.mst.gov.pl

tel.: (0-22) 695-80-00, 695-90-00
Fax: (0-22) 628-08-72, 621-33-61
e-mail: minister@mst.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Agencja Prywatyzacji – www.mst.gov.pl/agencja/index.html
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – www.awrsp.gov.pl
Agencja Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl

Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci

Minister

adres:
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Internet: www.ms.gov.pl

tel.: (0-22) 52-12-888
Biuro informacji: tel./fax: (0-22) 628 65 52, 52 12 628
e-mail:
Biuro prasowe fczernicki@cors.gov.pl

Zobacz także:
Sąd Najwyższy – www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny – www.trybunal.gov.pl
Instytut pamięci Narodowej – www.ipn.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich – www.brpo.gov.pl
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie – www.ies.krakow.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister

adres:
ul. Batorego 5
02-514 Warszawa
Internet: www.mswia.gov.pl

tel.: (0-22) 621-02-51
e-mail: bip@mswia.gov.pl

Urzędy Nadzorowane:
Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (w likwidacji) – www.uzkiol.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – www.gumb.gov.pl

Zobacz także:
Urząd Służby Cywilnej – www.usc.gov.pl
Straż Graniczna – www.sg.gov.pl
Komenda Główna Policji – www.kgp.gov.pl
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – www.pentathlon.com.pl/wspol.htm
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – www.kgpsp.pl
Urząd Ochrony Państwa – www.kprm.gov.pl/uop/html/index.html

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister

adres:
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
Internet: www.msz.gov.pl

tel.: (0-22) 623-90-00
Departament Systemu Informacji: tel.: (0-22) 523-9318, fax. 628-3353, e-mail: dsi@poland.org

Zobacz także:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – www.pism.pl
Grupa Wyszehradzka – www.visegrad.org
Ośrodek Studiów Wschodnich – www.osw.waw.pl
Polonia Świata – www.polonia.org
Kongres Polonii Amerykańskiej – www.polamcon.org
Fundacja Kościuszkowska – www.kosciuszkofoundation.org
Polonia kanadyjska w Ontario – www.polonialife.com
Polonia holenderska – http://lightning.prohosting.com/~polonia
Internet Young Polonia – www.iyp.org

Ministerstwo Środowiska

Minister –

adres:
ul. Wawelska 52/54
02-922 Warszawa
Internet: www.mos.gov.pl

tel.: (0-22) 825-00-01 do 9
e-mail: info@mos.gov.pl

Zobacz także:
Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej – www.fundusz.pl
Inspekcja Ochrony Środowiska – www.pios.gov.pl
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – www.lasypanstwowe.gov.pl
Instytut Ochrony Środowiska – http://ciuw.warman.net.pl/alf/ios
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – www.imgw.pl
Państwowy Instytut Geologiczny – www.pgi.waw.pl
Instytucje i zasoby informacyjne o różnorodności biologicznej w Polsce – http://eto.ihar.edu.pl/gene_bank/BDM
System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce – http://ciuw.warman.net.pl/alf/biodiversity
Krajowy Zarząd Parków Narodowych – www.mos.gov.pl/kzpn
Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego – www.most.org.pl/bwle
Europejskie Centrum Ekologiczne – www.ecekol.edu.pl
Instytut Gospodarki Odpadami – http://alf.igo.katowice.pl
Centrum Informacji o środowisku – www.gridw.pl
Europejska Agencja środowiska – www.eea.eu.int

Ministerstwo Zdrowia

Minister

adres:
ul. Miodowa 15
00-923 Warszawa
Internet: www.mzios.gov.pl

tel.: (0-22) 31-34-41

Zobacz też:
Kasa Chorych – www.kasa-chorych.gov.pl
Branżowa Kasa Chorych – www.mundur.kasa-chorych.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska – www.nil.org.pl
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – www.izbapiel.org.pl
Kolegium Lekarzy Rodzinnych – www.klr.org.pl
Polski Czerwony Krzyż – www.pck.org.pl
Stowarzyszenie Pacjentów „Primum Non Nocere” – www.sppnn.org.pl
Darmowy serwer dla projektów związanych z medycyną – http://free.med.pl
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – www.ptkardio.pl
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego – www.nadcisnienie.med.pl
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – www.ptreh.home.pl
Polskie Towarzystwo Urologiczne – www.pturol.org.pl
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – www.cukrzyca.pl/ptd/index.html
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – www.cmkp.edu.pl
Polska Izba Przemyslu Farmaceutycznego i Sprzetu Medycznego – www.polfarmed.com.pl
Internetowa Encyklopedia Leków – www.leki.med.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *