Aktywa i zobowiązania warunkowe według MSR 37

-możliwy obowiązek, który powstaje na skutek przeszłych zdarzeń, a którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub kilku zdarzeń w przyszłości, nad którymi jednostka do końca nie posiada kontroli lub

-obecny obowiązek, który powstaje na skutek przeszłych zdarzeń a który nie jest ujmowany w sprawozdaniu finansowym gdyż:

a).nie jest prawdopodobne żeby jednostka wydatkowała środki pieniężne zawierające w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia tego obowiązku;

b).nie jest możliwa wiarygodna wycena (kwota zobowiązania).

Zobowiązania warunkowe nie spełniają kryterium ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, jednakże informacje na temat zobowiązań warunkowych jednostka jest zobligowana ujawnić w informacji dodatkowej, chyba że prawdopodobieństwo realizacji zdarzenia jest bardzo znikome.

Informacja taka powinna zawierać  krótki opis charakteru zobowiązania warunkowego oraz jeśli to możliwe oszacowanie wartości zobowiązania i jego skutków finansowych, przesłanki świadczące o stopniu niepewności co do kwoty i terminu wypływu korzyści ekonomicznych oraz o istniejących możliwościach uzyskania zwrotu.
Sytuacja związana z zobowiązaniami warunkowymi jest na tyle nieprzewidywalna, że wymaga ciągłego monitoringu rozwoju sytuacji. W sytuacji, kiedy pojawi się prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych zawierających korzyści ekonomiczne związanych z pozycją potraktowaną jako zobowiązanie warunkowe zasadne jest utworzenie rezerwy na zobowiązanie za okres, w którym zmienił się status prawdopodobieństwa.
Aktywa warunkowe natomiast są możliwym składnikiem aktywów, które powstają na skutek przeszłych zdarzeń, a których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia bądź niewystąpienia niepewnych zdarzeń nad którymi jednostka nie posiada w pełni kontroli. Powstają na skutek nieplanowanych lub nieoczekiwanych zdarzeń, które rodzą możliwość wpływu do jednostki środków pieniężnych zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
Podobnie jak zobowiązania tak i  aktywa warunkowe nie są ujmowane w sprawozdaniu finansowym, gdyż może to prowadzić do ujęcia przychodu, który nie zostanie nigdy osiągnięty.
W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wpływu korzyści ekonomicznych jednostka jest zobowiązana do ujawnienia w informacji dodatkowej krótkiej informacji na temat rodzaju aktywa warunkowego i jeśli to możliwe w praktyce powinna oszacować  ich  skutki finansowe posługując się zasadami zgodnymi z wyceną rezerw. Jeśli z różnych względów podanie powyższych informacji nie jest możliwe należy o tym fakcie wspomnieć w informacji. Istnieją jednak sytuacje, w wyniku których ujawnienie powyższych danych mogłyby osłabić pozycję jednostki, wówczas należy ograniczyć się do opisu charakteru zdarzenia oraz podania przyczyny nieujawnienia informacji.
W związku z szeregiem sytuacji niepewnych, które towarzyszą aktywom i zobowiązaniom warunkowym należy na bieżąco monitorować przebieg sytuacji i związanych z nimi stopnia prawdopodobieństwa  zrealizowania się danego zdarzenia.
Podstawa prawna:
MSR 37
zobacz również:

Jedna myśl na temat “Aktywa i zobowiązania warunkowe według MSR 37”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *