Czy będą zmiany w metodach amortyzacji w MSR?

Nie narzucały żadnej metody, decyzja w tym zakresie należała do kierownictwa jednostki.

Jednym z trendów, jakie są obserwowane w ramach rachunkowości jest rozpoznawanie wyniku finansowego w oparciu o stopień zaawansowania w osiąganiu przez podmiot przychodów. W związku z tym Rada IASB widząc zagrożenie w tym zakresie dla kosztów amortyzacji opublikowała projekt standardu (ED) dotyczący ograniczonej zmiany MSR 16 i MSR 38 mającej na celu wyjaśnienie, że metoda oparta o przychody nie powinna być stosowana do naliczania amortyzacji.

Zaproponowano dodanie do MSR 16 i MSR 38 akapitu wyjaśniającego, że metoda oparta o przychody generowane z działalności, w której wykorzystywany jest dany składnik aktywów, nie jest odpowiednią metodą amortyzacji.

Metoda ta, bowiem pokazuje, jakie są korzyści ekonomiczne generowane przez dany składnik aktywów, lecz nie pokazuje konsumowania korzyści z tego składnika aktywów. A amortyzacja powinna właśnie pokazywać konsumowanie korzyści, czyli zużywanie składnika aktywów.

Rada zaproponowała jednak, iż w określonych sytuacjach metoda amortyzacji oparta na przychodach może być wykorzystywana. W przypadku sektora mediów, jeśli jest zależność między oglądalnością a przychodem z reklam, amortyzacja w oparciu o przychód z reklam przyniesie taki sam rezultat, jak amortyzacja w oparciu o oglądalność. Tu zastosowanie metody opartej o przychody przyniesie taki sam rezultat, jak zastosowanie metody opartej na liczbie wytworzonych produktów.  Przy czym w projekcie wskazano, iż ta wyjątkowa metoda będzie dopuszczona tylko wtedy, gdy między oglądalnością a przychodem z reklam będzie liniowa zależność

Ponadto w projekcie standardu zaproponowano dodanie akapitu wyjaśniającego do MSR 16 i MSR 38, że oczekiwane przyszłe obniżki jednostkowej ceny sprzedaży produktu lub usługi świadczonej w oparciu o dany składnik aktywów mogą wskazywać na obniżenie korzyści ekonomicznych z wykorzystania tego składnika aktywów lub skrócenie jego okresu użyteczności. Będzie to miało znaczenie, jeśli jednostka stosować będzie degresywną metodę amortyzacji.

Rada oczekuje na uwagi do proponowanych zmian i uszczegółowień do 4 kwietnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *