Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tworzenie aktywów jest dla obowiązkowe, jeśli sprawozdanie finansowe jednostki podlega obowiązkowi poddania go sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ust 1 uor.( art. 37 ust 10 uor) . Nie można zrezygnować z tworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jeśli sprawozdanie jest przygotowywane zgodnie z MSSF.

Do różnic przejściowych ujemnych powodujących powstanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2012 rok. można zaliczyć przede wszystkim:

1) utworzone rozliczenia międzyokresowe bierne ( nie są one zaliczane w chwili ich utworzenia do KUP),
2) naliczone odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań podwyższające ich wartość bilansową,
3) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych,
4) odpisy z tytułu trwałej utraty inwestycji długoterminowych,
5) odpisy z tytułu trwałej utraty rzeczowych składników aktywów obrotowych,
6) naliczone, lecz niezrealizowane ujemne różnice kursowe, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu (wyjątek jeśli jednostka wybrała na potrzeby podatkowe tzw metodę rachunkową),
7) odpisy amortyzacyjne w części przewyższającej amortyzację uznawaną przez przepisy podatkowe za koszt uzyskania przychodów,
8) rezerwy z tytułu napraw gwarancyjnych lub rezerwy na zwroty towarów, nieuznawane za koszty uzyskania przychodu przez updop,
9) rezerwy na świadczenia przeciwnicze, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów,
10) wartość niewypłaconych w terminie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, a także zobowiązania z tytułu umów cywilno-prawnych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wystąpią w  sprawozdaniu wówczas, gdy wartość podatkowa aktywów przewyższa ich wartość bilansową, a wartość podatkowa zobowiązań jest niższa od ich wartości bilansowej. W takiej sytuacji wystąpią ujemne różnice przejściowe, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są również w związku ze stratą podatkową, którą można w przyszłości odliczyć od podstawy opodatkowania. Trzeba kierować się zasadą ostrożności i zastanowić się, czy rzeczywiście jest prawdopodobne, że w kolejnych latach wypracujecie dochód do opodatkowania od którego tę stratę można odliczyć.

Na dzień bilansowy powinno się ustalić stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a następnie porównując go z kwotą wykazaną w bilansie otwarcia. Należy też sprawdzić, czy trzeba zwiększyć ich wartość czy też wyksięgować część tej pozycji. Przy ustalaniu kwoty aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, trzeba wziąć stawkę podatku dochodowego, która ma obowiązywać w przyszłości – w roku powstania obowiązku podatkowego. Tworząc aktywa na koniec  2012 roku musimy uwzględnić stawkę 19%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *