Czy można amortyzować niezarejestrowany znak towarowy?

Art. 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 613; dalej „ustawa o CIT”) zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Katalog obejmuje swoim zakresem m.in. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.), w tym prawa ochronne na znaki towarowe, a także autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem organów podatkowych i sądów administracyjnych, amortyzację znaku towarowego można rozpocząć dopiero po uzyskaniu rejestracji prawa ochronnego na ten znak towarowy w Urzędzie Patentowym bądź Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (tak m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 2010 r. sygn. II FSK 627/09).
Znak towarowy pozwala na wyróżnienie produktów danej marki na rynku, stanowiąc tym samym bardzo istotny i zarazem wartościowy element każdego przedsiębiorstwa. Z kolei procedura uzyskania rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy trwa ok. 2 lat. Biorąc powyższe pod uwagę, możliwość amortyzacji znaku towarowego dopiero po uzyskaniu rejestracji prawa ochronnego jest niekorzystne dla przedsiębiorców, szczególnie tych którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.
Sposobem na rozpoczęcie amortyzacji znaku towarowego jeszcze przed jego rejestracją w Urzędzie Patentowym jest zakwalifikowanie niezarejestrowanego znaku towarowego jako przedmiotu praw autorskich, które zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, również podlegają amortyzacji. Analizując definicję przedmiotu praw autorskich zawartą w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) należy dojść do wniosku, że niezarejestrowany znak towarowy może w określonych sytuacjach stanowić utwór będący przedmiotem praw autorskich.
W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy ustawy o CIT dotyczące amortyzacji nie stoją na przeszkodzie uznaniu, że wartość niematerialna i prawna może podlegać amortyzacji na podstawie dwóch różnych punktów wskazanych w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT i wyłącznie od woli podatnika zależy, czy skorzysta on z prawa do amortyzacji niezarejestrowanego znaku towarowego jako przedmiotu praw autorskich, czy rozpocznie jego amortyzację dopiero po uzyskaniu prawa ochronnego na ten znak. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że stawka amortyzacji przedmiotu praw autorskich oraz prawa ochronnego na znak towarowy jest identyczna, więc przedsiębiorca nie musi po uzyskaniu rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy dokonywać korekty stosowanej stawki amortyzacji, według której dotychczas amortyzował niezarejestrowany znak towarowy.
Stanowisko uznające prawidłowość amortyzacji niezarejestrowanego znaku towarowego, stanowiącego jednocześnie utwór w rozumieniu przepisów o prawach autorskich zostało potwierdzone w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych z upoważnienia Ministra Finansów (m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2012 r. sygn. IPPB3/423-518/12-2/PK1 oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 listopada 2012 r. sygn. IBPBI/1/415-1022/12/AB).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *