Jak analizuje się rodzaj, wielkość i strukturę finansów przedsiębiorstwa

Podstawą wstępnej oceny, podobnie jak oceny struktury aktywów, jest bilans analityczny (tabela 1).
Tabela 1. Bilans analityczny spółki akcyjnej „X” – pasywa

 

 Treść  Rok ubiegły  Rok bieżący  Odchylenia
 w zł  %  w zł %
 w zł  %
 I. Kapitały własne  10.700  36,77  12.100  35,07  1400  13,08
 1. Kapitał akcyjny  2500  8,59  2700  7,83  200  8
 2. Kapitał zapasowy  7900  27,15  8630  25,01  730  9,24
 3. Zysk do dyspozycji spółki  300  1,03  770  223  470  156,67
 II. Zobowiązania długoterminowe  10.000  34,36  11.670  33,83  1670  16,70
 III. Zobowiązania bieżące  8400  28,87  10.730  31,10  2330  27,74
 1. Kredyty bankowe  1800  6,19  2500  7,25  700  38,89
 2. Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy  5990  20,58  7580  21,97  1590  26,54
 3. Dywidenda dla akcjonariuszy  610  2,10  650  1,88  40  6,56
 Razem  29.100  100  34.500  100  5400  18,56

 

W przedstawionej wersji bilans zawiera obliczone dla każdej pozycji odchylenia bezwzględne, wskaźniki tempa wzrostu i wskaźniki struktury. Przy badaniach struktury pasywów na szczególną uwagę zasługują wskaźniki udziału podstawowych rodzajów kapitałów w kapitale całkowitym, a mianowicie: kapitału własnego, kapitału stałego (kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy), kapitału obcego (długo- i krótkoterminowego), oraz kapitału obcego krótkoterminowego. Wymienione wskaźniki dla spółki akcyjnej „X” przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Wskaźniki udziału podstawowych rodzajów kapitałów w kapitale całkowitym
 Rok ubiegły  Rok bieżący
 Udział kapitału własnego  36,77  35,07
 Udział kapitału obcego (długo- i krótkoterminowego)  63,23  64,93
 Udział kapitału stałego  71,13  68,90
 Udział kapitału obcego krótkoterminowego  28,87  31,10
Wyprowadzone w bilansie analitycznym i dodatkowo w tabeli 2 miary pozwalają ustalić, że zaangażowane w spółce akcyjnej kapitały wzrosły o 5400 zł, co stanowi 18,56%. Tempo zmian głównych rodzajów kapitałów jest różne. Wolniej niż zobowiązania bieżące rośnie kapitał własny i kapitał obcy długoterminowy. Powoduje to przesunięcia w strukturze źródeł finansowania. Malejący udział kapitałów własnych obniża stopień zabezpieczenia kapitału obcego. Chęć podtrzymania zaufania do spółki, mimo rosnących potrzeb kapitałowych, była powodem dodatkowej emisji akcji po kursie wyższym od wartości nominalnej oraz przeznaczenia części zysku na zwiększenie kapitału własnego. W sumie bezwzględny wzrost zaangażowanych kapitałów stałych spowodował przyrost źródeł pokrycia finansujących potrzeby o charakterze stałym oraz majątek obrotowy (kapitał pracujący – working capital, tj. środki obrotowe netto). Przeprowadzone badanie pozwala na wstępną ocenę opartą wyłącznie na danych bilansu. W ramach analiz wewnętrznych powinna nastąpić bardziej szczegółowa ocena wewnętrznej struktury kapitałów długo- i krótkoterminowych oraz terminów płatności zobowiązań. Zwłaszcza ten ostatni problem jest szczególnie istotny. Występowanie i wzrost kredytów oraz zobowiązań przeterminowanych świadczy o trudnościach finansowych przedsiębiorstwa, chociaż przyczyny tego mogą być różne. W sposób syntetyczny strukturę kapitałów ilustruje poziom zadłużenia.

 

Jedna myśl na temat “Jak analizuje się rodzaj, wielkość i strukturę finansów przedsiębiorstwa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *