Anulowanie faktury w przypadku rezygnacji przez klienta z planowanej transakcji

Natomiast obowiązek podatkowy, w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Tym samym samo wystawienia faktury nie powoduje automatycznie obowiązku rozliczenia VAT. Jednakże ustawodawca nie uregulował postępowania w przypadku wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji opodatkowanej VAT, do której następnie nie dochodzi.  Przepisy nie wskazują w jaki sposób należy wyeliminować wystawioną fakturę z obrotu prawnego.

Ustalono, że w przypadku faktur papierowych, które nie zostały jeszcze otrzymane przez klienta można byłoby dokonać ich anulowania, gdyż przedmiotowe faktury nie znalazły się w obrocie prawnym. Jednocześnie kontrowersyjne pozostaje anulowanie faktury w przypadku, w którym klient fakturę otrzymał, a następnie do transakcji nie doszło. Organy podatkowe zasadniczo nie potwierdzają możliwości dokonania anulowania w tym przypadku. Poniżej jednak zamieszczamy przykłady pozytywnych dla podatników rozstrzygnięć dotyczących anulowania faktury w obydwu opisywanych przypadkach.

  • Anulowanie faktury – tylko gdy nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2012 r., nr IBPP2/443-817/12/IK stwierdził, iż: "(…) co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Jednakże w sytuacji, gdy wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego poprzez jej przekazanie kontrahentowi – nie ma podstaw do poprawienia błędów poprzez wystawienie faktury korygującej – wówczas istnieje możliwość anulowania tej faktury. (…)"

  • Anulowanie faktury – gdy kontrahent odesłał fakturę i nie wprowadził jej do rejestru

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2012 r., nr IBPP2/443-253/12/ICz ,,(…) faktury dokumentują czynność która nie została wykonana (umowa najmu została rozwiązana po wystawieniu faktury) oraz faktury te nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego bowiem: faktura nie została wysłana lub ją wysłano, ale klient odmówił odebrania przesyłki z tą fakturą, faktura ta jest doręczana najemcy, niemniej jednak najemca nie wprowadza faktury do rejestru i odsyła ją Spółce (np. twierdząc, że jej wystawienie było nieuprawnione), ewentualnie, zanim pierwotna faktura VAT odebrana przez kontrahenta zostanie przez niego odesłana, Spółka (nie wiedząc o tym, że klient fakturę odeśle) wystawia korektę do pierwotnej faktury i wysyła ją najemcy, przy czym klient po odebraniu faktury pierwotnej i jej korekty nie wprowadza ich do rejestru oraz odsyła je Spółce w związku z czym Wnioskodawcy przysługuje prawo anulowania tych faktur (…).”

Trzeba jednocześnie podkreślić, że w przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej, z racji ich automatycznego doręczenia klientowi istnieją identyczne wątpliwości dotyczące anulowania wystawionych faktur. Z kolei w przypadku przyjęcia rozwiązania, które będzie podlegało na wystawianiu faktur korygujących możliwe jest uznanie przez organy podatkowe korekt jako nieskutecznych, gdyż dokonując literalnej wykładni przepisów ustawy o VAT faktury korygujące mogą być wystawiane w ściśle określonych sytuacjach. Nie przewidziano natomiast, żeby było to możliwe w opisywanym stanie faktycznym.

Przepisy nie przewidują żadnego rozwiązania w takiej sytuacji, lecz należałoby rozważyć możliwość anulowania wcześniej wystawionej faktury, z racji tego, że nie znalazła się ona w obrocie gospodarczym.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *