Jak i gdzie zaksięgować koszty podatkowe czynszu i opłaty wstępnej leasingu operacyjnego samochodu osobowego?

Zgodnie z jego postanowieniami korzystający zalicza opłaty leasingowe z tytułu umowy leasingu operacyjnego (opłatę za zawarcie umowy, opłatę wstępną, opłatę podstawową) do kosztów działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, ogólnego zarządu lub kosztów sprzedaży, zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu. Najczęściej są to koszty działalności podstawowej operacyjnej ujmowane na koncie układu rodzajowego Usługi obce i w układzie kalkulacyjnym – do kosztów zarządu.
Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ustalane są metodą liniową i w jednakowej wysokości i zalicza się je równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu.

Opłata wstępna zwykle dotyczy całego okresu umowy leasingu, zatem należy zarówno pod względem rachunkowym jak i względem podatkowym rozliczać je w czasie. Nie ma tym przypadku znaczenia fakt, co jest przedmiotem umowy leasingu. Taki sposób rozliczenia opłaty wstępnej został określony także w pkt. IV.1 KSR nr 5.

Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy pamiętać dodatkowo należy o braku możliwości odliczenia całek kwoty podatku VAT naliczonego. Zgodnie, bowiem z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług można jedynie odliczać 60% kwoty podatku nie więcej niż 6000zł w całym okresie obowiązywania umowy. VAT niepodlegający odliczeniu zaliczony będzie do kosztów uzyskania przychodów

W księgach rachunkowych rozliczanie wstępnej opłaty leasingowej może odbywać się za pośrednictwem konta 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Ujęcie operacji dotyczących leasingu operacyjnego w księgach rachunkowych jednostki prowadzącej ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5 – może przebiegać zapisami:

1. Faktura VAT za opłatę wstępną rozliczaną w czasie:

 • Wn Rozliczenie zakupu, – wartość brutto zobowiązania
 • Ma Pozostałe rozrachunki – Rozrachunki bieżące z finansującym – wartość brutto zobowiązania,

2. VAT naliczony podlegający odliczeniu

 • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie
 • Ma Rozliczenie zakupu

3. VAT naliczony niepodlegający odliczeniu

 • Wn Podatki i opłaty
 • Ma Rozliczenie zakupu

Oraz równocześnie

 • Wn konto zespołu 5 np. Koszty zarządu
 • Ma Rozliczenie kosztów.

4. rozliczenie kosztów opłaty wstępnej

 • Wn Usługi obce
 • Ma Rozliczenie zakupu

oraz równocześnie

 • Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • Ma Rozliczenie kosztów.

5. Obciążenie kosztów ratą dotyczącą bieżącego okresu sprawozdawczego (miesiąca):

 • Wn konto zespołu 5 np. Koszty zarządu
 • Ma Rozliczenie międzyokresowe kosztów.

Podstawa prawna
Art. 3 ust 6 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 Leasing, najem, dzierżawa (Dz. Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 4, poz. 35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *