Zasady inwentaryzacji w banku, część 1

Służyć ma przede wszystkim weryfikacji stanu aktywów i pasywów, urealnieniu ich w księgach rachunkowych po to, aby wiernie i rzetelnie zaprezentowany został obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym.

Samo rozporządzenie podkreśla jednak w par. 21 szczegółowe cele inwentaryzacji w banku, a mianowicie:

 • sprawdzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
 • ujęcie różnic w księgach rachunkowych i ustalenie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie oraz rozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych;
 • dokonanie oceny gospodarczej wykorzystywania i przydatności składników majątkowych.

Biorąc pod uwagę specyfikę przede wszystkim aktywów w banku przepisy wskazują, iż w weryfikacja ta polega w szczególności na:

 • przeprowadzeniu spisu z natury;
 • uzgodnieniu, w drodze uzyskania potwierdzenia przez klientów i kontrahentów banku;
 • przeprowadzeniu weryfikacji stanu ewidencyjnego przez porównanie z odpowiednimi dowodami księgowymi, dotyczącymi aktywów i pasywów.

Są zatem wykorzystywane te same metody, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Metodą spisu z natury należy zinwentaryzować:

 • krajowe środki płatnicze,
 • waluty obce i dewizy,
 • papiery wartościowe w postaci materialnej,
 • inne wartości przechowywane w kasach i skarbcach ,
 • wszelkie rzeczowe składniki majątku.

Z kolei w drodze uzyskania potwierdzenia przez klientów i kontrahentów banku inwentaryzować należy:

 • stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • stan kredytów i pożyczek, z pewnymi wyjątkami,
 • instrumenty finansowe w postaci zdematerializowanej,
 • inne należności i zobowiązania, w tym z tytułu dostaw, robót i usług,
 • stanu powierzonych innym jednostkom lub osobom własnych składników majątkowych;

Metodą weryfikacji stanu ewidencyjnego przez porównanie z odpowiednimi dowodami księgowymi objąć należy te aktywa i pasywa, których stan rzeczywisty nie może być ustalony bądź nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury czy też w drodze uzgodnienia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2010 r. nr 191, poz. 1279)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *