Wydatki na parkingi i autostrady a KUP

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51) ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu. Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.
Wydaje się, że powyższe ograniczenia nie będą miały jednak zastosowania do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parkingi i autostrady. Zastosowanie znajdzie natomiast zasada ogólna wyrażona w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, która stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Omawiane koszty są kosztami uzasadnionymi w kontekście ww. przepisu. Poniesienie ww. kosztów bezspornie związane jest z odbywaną podróżą służbową. Bez wątpienia wszelkie wydatki ponoszone przez pracowników, w związku z odbywaniem podróży służbowej związane są z uzyskiwaniem przez pracodawcę przychodu. W tym kontekście spełnione są warunki uznania ich za koszty uzyskania przychodu.
Przywołane powyżej przepisy ograniczające możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków poczynionych w związku z używaniem przez pracownika samochodu prywatnego ponad limit obliczony przez przemnożenie stawki za 1 km przez ilość przejechanych kilometrów, nie obejmują opłat parkingowych i autostradowych. Do limitu tzw. kilometrówki należy zakwalifikować wyłącznie koszty bezpośrednio związane z eksploatacją samochodu, bez których wykorzystanie samochodu byłoby niemożliwe ze względów technicznych lub nie spełnienia wymogów określonych prawem o ruchu drogowym, tj.: paliwo, płyny eksploatacyjne, ubezpieczenie, przegląd okresowy, koszty napraw.
Konieczność wyraźnego rozróżnienia kosztów rozliczanych kilometrówką od innych wydatków dostrzegł Minister Pracy i Polityki Społecznej, mianowicie, w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167 ze zm.) w § 3 ust. 4 wskazano, że pracownikowi odbywającemu podróż służbową samochodem prywatnym przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Zgodnie z § 4 ust. 1 pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości. W § 4 ust. 2 wskazano, że wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.
Z przywołanego rozporządzenia wynika zatem, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu oraz niezależnie od tego zwrot poniesionych w udokumentowanej wysokości wydatków za przejazd płatnymi autostradami oraz opłat parkingowych.
Niestety organy podatkowe kwestionują powyższe twierdzenia i stoją na stanowisku, że zwrot poniesionych wydatków za przejazd płatnymi autostradami oraz opłat parkingowych powinien mieścić się w „kilometrówce”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *