Źródła informacji w analizie zdolności kredytowej JSFP

Szacowanie zdolności kredytowej następuje na podstawie analizy rocznego sprawozdania finansowego, które sporządzone jest zgodnie z restrykcyjnymi przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych szacowanie to następuje na podstawie dodatkowych sprawozdań miesięcznych i kwartalnych, które są równie wiarygodne jak sprawozdanie finansowe.
Jednym ze sprawozdań jest sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań składające się z pięciu części: część podstawowa czyli zaciągnięte kredyty i wyemitowanie obligacje, zobowiązania handlowe i leasingowe; poręczenia i gwarancje; informacja dodatkowa o kredytach i pożyczkach zaciągniętych na finansowanie projektów; informacja o zobowiązaniach których termin zapadalności przekracza 6 miesięcy i dotyczy przyszłych okresów; informacja o zobowiązaniach z tytułu odsetek. Sprawozdanie to dostarcza informacji na temat wielkości zobowiązań utrudniających spłatę rat kredytowych.
Sprawozdanie Rb-NDS zawierające informacje o wysokości nadwyżki lub deficytu jednostki. Jest to syntetyczna informacja zawierająca przychody i rozchody środków pieniężnych. Sprawozdanie to jest przydatne do szacowania przyszłych przepływów pieniężnych. Z uwagi na kwartalną częstotliwość sporządzania informacje zawarte w sprawozdaniu pozwalają na szacowanie zdolności do generowania nadwyżki środków pieniężnych w poszczególnych fazach spłaty kredytu.
Sprawozdanie Rb-28S zawierające szczegółowe informacje o wydatkach budżetowych w podziale na poszczególne paragrafy zgodne z ustawą. Sprawozdanie to pełni funkcję „kosztowej części” rachunku zysków i strat. Jednak jest ono bardziej przydatne, gdyż zawiera podział na wydatki faktycznie zrealizowane oraz wydatki podjęte zobowiązania.
Sprawozdanie Rb-27S zawierające szczegółowe informacje o dochodach budżetowych w podziale na poszczególne paragrafy zgodne z ustawą. Sprawozdanie to pełni funkcję „przychodowej części” rachunku zysków i strat. Również to sprawozdanie jest bardziej przydatne, gdyż zawiera podział na dochody faktycznie otrzymane oraz wysokość należności z tytułu dochodów budżetowych.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *