Definicja prac rozwojowych w świetle MSR 38

Niestety w praktyce określenia: prace badawcze i prace rozwojowe są traktowane jako synonimy i używane zamiennie. Nie jest to oczywiście prawidłowe podejście.
Ustawa o rachunkowości nie definiuje prac rozwojowych, podobnie zreszta jak i prac badawczych. Oznacza to, że na potrzeby praktyki wskazane jest skorzystanie z definicji podanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Prace rozwojowe określane są przez standard MSR 38  jako praktyczne zastosowanie odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem. Powstają w wyniku zastosowania prac badawczych. Istnieje możliwość ujęcia nakładów i traktowania ich jako prace o charakterze rozwojowym tylko wtedy, gdy jest możliwość udowodnienia:

  • technicznej możliwości ukończenia oraz zamiar ukończenia składnika aktywów, tak aby można byłoby go przeznaczyć do sprzedaży;
  • zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych i prawnych;
  • dostępność środków niezbędnych do ukończenia oraz możliwość wiarygodnego określenia nakładów;
  • sposób wdrożenia i możliwości zastosowania z uwzględnieniem istnienia rynku na dany produkt.

W świetle powyższego do prac rozwojowych zalicza się:

  • projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub użytkowania),
  • projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii,
  • projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii próbnej, której wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż,
  • projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.

Dobrymi przykładami prac o charakterze wyłącznie rozwojowym są: działania zwierzające do pozyskania nowej wiedzy czy poszukiwanie alternatywnych materiałów, usług lub produktów.

Ważne!
W świetle regulacji MSR 38 nie wolno uznawać jako wartości niematerialne i prawne, wytworzonych we własnym zakresie takie kategorii jak: znak firmy, tytuł czasopisma lub wydawnictwa czy wykaz odbiorców, gdyż nie można wiarygodnie oddzielić, nakładów na nie poniesionych od kosztów rozwoju podmiotu jako całości.

Podstawa prawna
MSR 38 Wartości niematerialne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *