Będą zmiany w minimalnym podatku

Pojawił się projekt uchwały, zakładający modyfikację i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym w zakresie ustawy o CIT. Resort finansów chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie.

O tym, że zniknąć ma minimalny podatek dochodowy uderzający w firmy o niskiej rentowności i od 2023 r. miałaby go zastąpić inna danina, mówił w rozmowie z „DGP” w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń.

Później w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się w zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jak podano, w zakresie ustawy CIT projekt przewiduje modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Rząd planuje odroczenie i modyfikację przepisów o CIT

Wyjaśniono, że chodzi m.in. o zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. W ramach ochrony polskich firm przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty – dodano.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku. Wskazano, że w szczególności chodzi o podwyższenie, do 2 proc. wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego).

Projekt przewiduje również, zmianę terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika. Jak wyjaśniono, rozwiązanie to (zawarte w art. 27b ust. 8 ustawy CIT) ma usprawnić cały proces aktualizacji indywidualnych danych podatnika.

Ma to nastąpić poprzez odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia) – wskazano.

W projekcie przewidziano ponadto zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, m.in. poprzez objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wyjaśniono, propozycja ta zmierza do wyeliminowania wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Minimalny CIT będzie zawieszony

Resort chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 roku nowe rozwiązanie. Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców. Będzie także inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów. Soboń oznajmił, że Ministerstwo Finansów proponuje też m.in. likwidację przepisów o ukrytej dywidendzie.

Pytany, czy będą też zmiany w estońskim CIT, poinformował, że główne założenia tego rozwiązania nie będą modyfikowane, poprawione będą natomiast szczegółowe regulacje budzące wątpliwości czy problemy praktyczne.

Źródło: PAP, Money.pl 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *