Będzie nowe Prawo atomowe

"Podpisanie porozumienia kończy etap określania wizji przyszłego Prawa atomowego" – powiedziała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska. W opinii prezesa Waligórskiego, jest to bardzo dobry fundament do dalszych prac nad przepisami o bezpieczeństwie jądrowym.
Na mocy porozumienia Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz PAA będą współpracować przy nowelizacji ustawy Prawo atomowe. Nowe przepisy będą regulować kwestie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych. Ich opracowanie umożliwi realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

W znowelizowanej ustawie znajdzie się także zapis o utworzeniu nowego organu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną – Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. PAA zostanie natomiast przekształcona w Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, za pośrednictwem którego Komisja będzie wykonywać swoje zadania.

Zgodnie z ustaleniami, prezes PAA podejmie działania, które pozwolą wdrożyć do Prawa atomowego Dyrektywę Rady 2009/71/Euratom, ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego.

Ponadto, w celu dostosowania przepisów polskiego prawa do potrzeb energetyki jądrowej Pełnomocnik opracuje przepisy w następujących obszarach:

  • procesu inwestycyjnego w zakresie obiektów energetyki jądrowej,
  • informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o budowie obiektów jądrowych z wyjątkiem informacji oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w zakresie dozoru jądrowego,
  • funduszu na likwidację obiektów jądrowych i postępowanie z odpadami promieniotwórczymi,
  • gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
  • odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe,
  • Agencji Energetyki Jądrowej,
  • Instytutu Badań Jądrowych.

Strony porozumienia będą dążyć do tego, aby nowe Prawo atomowe weszło w życie w terminie, który umożliwi Komisji wydawanie zezwoleń na budowę i eksploatację elektrowni jądrowej, a więc przed 1 stycznia 2014 r.

Porozumienie pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej a Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące współdziałania w zakresie tworzenia aktów prawnych umożliwiających realizację Programu polskiej energetyki jądrowej zostało podpisane w obecności Henryka Jacka Jezierskiego – Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Nad projektem nowelizacji Prawa atomowego pracuje zespół międzyresortowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Infrastruktury, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Skarbu Państwa, Gospodarki, Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *