VAT od pakietów hotelowych

W skład pakietów proponowanych przez hotele mogą wchodzić usługi zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych, organizacji imprez integracyjnych itp. Dla celów podatku VAT opodatkowanie kompleksu tych usług należy rozpatrywać w kontekście świadczeń złożonych, pod pojęciem których rozumie się świadczenia o kompleksowej naturze, składające się z kilku odrębnych usług lub dostaw towarów, sprzedawanych w formie pakietu. Prawidłowe zaklasyfikowanie świadczenia złożonego pod względem klasyfikacji VAT ma istotne konsekwencje podatkowe, zwłaszcza w przypadku, gdy odrębne świadczenia podlegają opodatkowaniu różnym stawkom.
Analiza linii interpretacyjnej zarówno polskiego jak i europejskiego sądownictwa  w zakresie problematyki świadczeń złożonych prowadzi do wniosku, że zgodnie z ogólną zasadą każde świadczenie należy traktować jako odrębne i niezależne. Jednakże od tej zasady przewidziane są wyjątki. W sytuacji bowiem, gdy poszczególne czynności wchodzące w skład pakietu składają się, z ekonomicznego punktu widzenia, na jedno łączne świadczenie nie powinny być one sztucznie rozdzielane.
W celu prawidłowego zaklasyfikowania pakietów hotelowych do świadczeń złożonych należy zawsze zdefiniować ich elementy charakterystyczne po to, by orzec, czy występuje jedno czy wiele odrębnych świadczeń. Za jedno łączne świadczenie należy traktować sytuację, gdy można określić świadczenie główne oraz towarzyszące mu świadczenie uboczne. Świadczenie dominujące ustala się na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak zakresu usług, czas ich wykonania, koszt. Z kolei świadczenie traktowane jest za uboczne, gdy nie stanowi dla gościa celu samego w sobie, ale jest środkiem do lepszego skorzystania ze świadczenia głównego. Przykładem tego typu pakietu jest usługa noclegowa ze śniadaniem, która, na gruncie omawianej koncepcji, powinna podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach przewidzianych dla świadczenia głównego – usługi noclegowej.
Pakiety usługowe określamy mianem świadczeń złożonych również wówczas, gdy poszczególne ich elementy są równorzędne, choć nierozerwalnie ze sobą związane. Pakiety organizacji imprez integracyjnych mogłyby stanowić przykład takiego świadczenia, aczkolwiek zdania organów podatkowych na ten temat  są podzielone. Usługa taka opodatkowana byłaby bowiem podstawową stawką VAT, co w konsekwencji prowadziłoby do braku ograniczenia w prawie do odliczenia podatku VAT od nabywania usług hotelowych. Należy jednak zaznaczyć, że można znaleźć również pozytywne opinie w tej materii. Jednakże, ze względu na to że stanowisko wyrażane przez organy podatkowe skierowane jest do konkretnego podatnika i nie jest ogólnie wiążące, zastanawiając się nad oferowaniem pakietów hotelowych, warto wystąpić  z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej co do wysokości stawki VAT w ramach konkretnego pakietu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *