Budżet na 2022 został przyjęty przez Sejm

Budżet na 2022 r. to kolejny impuls do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. To bezpieczny i wspierający odbudowę polskiej gospodarki plan finansowy. Dochody wyniosą 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł.

– Budżet zaplanowaliśmy tak, aby był kolejnym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Chcemy kontynuować naszą politykę, włączając w nią nowe rozwiązania, jak te zaproponowane w Polskim Ładzie. To m.in. historyczna obniżka podatków czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jeszcze bardziej wzmocni polskie rodziny. Przewidywany deficyt na poziomie 29,9 mld zł pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju polskiej gospodarki. Mamy środki zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, jaki i na kluczowe programy społeczne – zaznacza minister finansów Tadeusz Kościński.

– Według naszych prognoz PKB w 2022 r. wyniesie 4,6 proc. Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych według metodologii UE wyniesie ok. 2,9% PKB, czyli poniżej granicy 3% PKB. Budżet na 2022 r. zakłada wzrost dochodów, dzięki którym będziemy mogli podejmować działania proinwestycyjne i kontynuować dotychczasowe programy rządowe – wskazuje wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W ustawie budżetowej na 2022 r. przyjęto:

· prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 491,9 mld zł

· limit wydatków budżetu państwa na poziomie 521,8 mld zł,

· deficyt budżetu państwa w wysokości 29,9 mld zł,

· deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 2,9% PKB,

· dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6 % PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

· wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%,

· wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%,

· wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%,

· wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 9,2 %.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada:

· dochody budżetu środków europejskich: 85,9 mld zł,

· wydatki budżetu środków europejskich: 96,2 mld zł,

· deficyt budżetu środków europejskich: 10,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie miał wpływ dalszy dynamiczny rozwój gospodarki. Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim wyżej wymienionymi szacunkami makroekonomicznymi.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2022 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapewniamy m.in.:

· zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu 5,75% PKB,

· środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,

· waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%,

· 2,2% PKB na obronę narodową,

· zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,

· środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

· zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

· zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Jednocześnie w budżecie państwa na rok 2022 zostały zabezpieczone środki w wysokości 6,4 mld zł w rezerwie celowej pn. „Wydatki związane z realizacją działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej jako jedno z działań w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Źródło: PAP Media Room

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *