Przygotowanie wdrożenia budżetu zadaniowego – organizacja czynności księgowych

Idea budżetu zadaniowego poza nową formą alokacji środków publicznych przewiduje również dostarczenie szeregu dodatkowych informacji, których uzyskanie według „starych” zasad było kłopotliwe (co często było przyczyną rezygnacji z pozyskiwania informacji np. związanych z pomiarem stopnia realizacji wskazanego zadania). Wdrożenie budżetowania zadaniowego jest jednym z ważniejszych obowiązków stawianych organom zarządzającym jednostkami sektora finansów publicznych. Jest  to cykl czynności niełatwych do przeprowadzenia, gdyż wymaga współpracy wszystkich komórek organizacyjnych danej jednostki. Również służby finansowo – księgowe mają szereg obowiązków związanych zarówno z fazą planowania jak i rozliczania poszczególnych elementów budżetu zadaniowego.
Pierwszym krokiem związanym z wdrożeniem budżetowania zadaniowego jest identyfikacja zadań niezbędnych do realizacji w danej jednostce Klasyfikacja zadań przewiduje szereg kryteriów należy jednak mieć na uwadze następujące kryteria: rodzaj zadania (bezpośrednie i pośrednie); kryterium kompetencji (zlecone lub własne); charakter zadania (obowiązkowe lub fakultatywne). Etap identyfikacji implikuje wdrożenie zmian w zakładowych zasadach rachunkowości jednostki poprzez rozszerzenie ewidencji analitycznej zarówno  dla kont kosztowych jak również kont rozliczeniowych oraz kont pozabilansowych (związanych np. z ewidencją planu wydatków budżetowych)
Etapem kolejnym jest przygotowanie kosztorysu, pracochłonności oraz czasochłonności dla każdego ze zidentyfikowanych w poprzednim etapie zadań. Jest to bardzo poważne zadanie dla całej jednostki, kluczową rolę w realizacji tego etapu odgrywają jednak służby finansowo – księgowe, gdyż muszą dostarczyć bazowe dane do szacowania kosztów poszczególnych zadań na podstawie dotychczasowych zapisów. Jest to czynność niezmiernie trudna, gdyż dotychczasowe zasady rozliczania nie przewidywały obowiązku gromadzenia danych w odpowiednich przekrojach analitycznych. Jest to również bardzo ważny etap niezbędny dla automatyzacji prac związanych z rozliczeniem zadań po ich wykonaniu. Na tym etapie prac powinna zostać zweryfikowana projektowana ewidencja analityczna opracowana w poprzednim etapie.
Na etapie przygotowawczym należy rozważyć możliwość wdrożenia odpowiednich narzędzi systemowych niezbędnych do sprawnej ewidencji i rozliczania poszczególnych zadań. Wdrożenie odpowiednich narzędzi pozwoli na sprawne przeprowadzenie rozliczeń w przyszłości. Wadą takiego rozwiązania jest jednak dodatkowa pracochłonność na etapie wdrożenia oraz dodatkowe wydatki związane z ewentualnym zakupem oprogramowania.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *