Na czym polega budżetowanie kroczące?

Budżet kroczący to budżet sporządzony dla niezmiennego pełnego okresu budżetowego (np. pełnego roku, niezależnie od roku kalendarzowego, obrachunkowego).

Szczególna uwaga jest poświęcona okresom najbliższym(np. najbliższym kwartałom), dla których informacje mogą zostać dość precyzyjnie określone. Dla pozostałych okresów ustala się budżety, ze stopniem szczegółowości możliwym do uzyskania w tej stosunkowo odległej perspektywie. W następnym okresie aktualizuje się i uszczegóławia budżety kolejnych podokresów, uwzględniając następne miesiące lub kwartały dla opracowania budżetu „zamkniętego” okresu planistycznego. Pozostałe zasady budżetowania pozostają bez zmian w stosunku do klasycznego podejścia do budżetów.

Różnica między budżetem klasycznym określanym często jako stałym a budżetem kroczącym polega na tym, że ten ostatni jest w trakcie realizacji uzupełniany o okres jaki minął na przykład w miesiącu styczniu roku X jest przygotowywany budżet na miesiąc styczeń roku X+1. Po zakończeniu stycznia obowiązuje w przedsiębiorstwie okres budżetowy od lutego roku X do końca stycznia roku X+1, a po zakończeniu lutego roku X obowiązuje budżet od marca roku X do końca lutego roku X+1 itd.

Przed rozpoczęciem danego okresu aktualizowany i uszczegóławiany jest budżet pierwotny. Przykładowo jeśli budżet dotyczy okresu 12 miesięcy i zaczyna się od stycznia 2010r, to pierwsza aktualizacja dotyczy okresu II-IV kwartału, uszczegółowienie dotyczy III kwartału (przykładowo o poszczególne miesiące), natomiast budżet I kwartału 2011 r. stanowi niezbędne uzupełnienie dotychczas obowiązującego budżetu.
Podobnie przed rozpoczęciem III kwartału: aktualizuje się budżet III i IV kwartału 2010 r. oraz budżet I kwartału 2011 r., przy jednoczesnym uszczegółowieniu budżetu I kwartału 2011 r. oraz uzupełnieniu budżetu o dane II kwartału 2011 r. W każdym dowolnym momencie można stwierdzić, że kadra zarządzająca pracuje nad nowym, np. 12-miesięcznym budżetem. Powoduje to, że proces budżetowania jest procesem ciągłym, stale wymuszającym kontrolę wykonania budżetu i weryfikację planów przyszłych.

Takie budżetowanie może mieć wiele zalet:

  • obniżenie stopnia niepewności,
  • oparcie procesu planowania i kontroli na ostatnim realistycznym budżecie a nie na założeniach budżetu przygotowywanego raz na rok,
  • objęcie projekcją okresu dłuższego niż w przypadku budżetu przygotowywanego metodą konwencjonalną.

Do wad tego podejścia zalicza się jednak:

  • angażowanie większej ilości czasu i środków ze względu na częstotliwość przygotowywania budżetu,
  • możliwość znużenia kierownictwa (i załogi) ciągłym tworzeniem budżetów,
  • aktualizację standardów kosztów, i cen rozliczeniowych dla transakcji wewnętrznych, co przyczynia się do różnej wyceny zapasów i różnych wartości odchyleń.

Warto pamiętać, ze budżetowanie kroczące wymaga zaangażowania nie tylko komórek controllingowych, ale także wszystkich innych osób, które będą ten budżet realizowały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *