Rola budżetowania w przedsiębiorstwie

Zgodnie z definicją opublikowaną przez The National Association of Accountants jest to „proces planowania wszystkich przepływów zasobów finansowych do, w i z jednostki w pewnym określony przyszłym okresie czasu. Obejmuje wspomaganie szczegółowej alokacji spodziewanych dostępnych w przyszłości zasobów do projektów, funkcji, zakresów odpowiedzialności i danego okresu czasu”. Budżetowanie jest wykorzystywane na szeroką skalę jako narzędzie controllingu i rachunkowości zarządczej.

Budżetowanie niezależnie od przyjętej metodologii pełni szereg istotnych funkcji wspomagających proces sterowania jednostką gospodarczą.

Poprzez budżetowanie realizowane są w podmiotach gospodarczych różne cele. Najważniejsze z nich, wskazywane wielokrotnie przez praktyków i literaturę poświęconą rachunkowości zarządczej i controllingowi, wspólne dla wszystkich podmiotów, które wykorzystują budżety w sterowaniu swoją działalnością to:

– dostarczanie wskazówek do sterowania działalnością podmiotu;
– koordynowanie części organizacji poprzez wzmocnienie komunikacji;
– dążenie do zharmonizowania działalności różnych komórek organizacyjnych;
– motywowanie pracowników różnego szczebla;
– nakierowanie zachowań menedżerskich na cele przedsiębiorstwa;
– ocena pracy personelu, w szczególności szczebla kierowniczego;
– wsparcie planowania działalności przez ułatwienie opisu zamierzeń i celów;
– spełnienie wymagań prawnych;
– dostarczenie podstaw do kontroli działalności;
– redukcja niepewności w odniesieniu do przyszłych zdarzeń.

Budżetowanie jest kwantyfikowaniem założeń przyjętych w planach, jest ich uszczegółowieniem i ma za zadanie przypisanie konkretnych zadań do miejsc i czasu ich wykonania, procesów i osób za nie odpowiedzialnych. Praktyczne wykorzystanie jednak tego narzędzia w dużym stopniu zależy od przyjętej w podmiocie techniki budżetowania, metod i częstotliwości sporządzania budżetów oraz zaangażowania pracowników i współpracowników jednostki w proces budżetowania.

Warto zajrzeć do następujących pozycji literatury

  • Statement of Managment Accounting no 2, Managment Accounting Terminology, The National Association of Accountants, 1983,
  • Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P. 2007, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Warszawa: CeDeWu.Pl
  • Nowak E., Nita B. 2007, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Problemy zarządzania 3/2008(21), Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *