Istota koncepcji Beyond Budgeting

Jest to podejście zmierzające do szybkiego dostosowania się do sytuacji otoczenia oraz radykalnej decentralizacji w przedsiębiorstwie. Celem tego modelu zarządzania jest wsparcie ciągłego cyklu strategicznych analiz w przedsiębiorstwie, które pokazują tempo zmian w przedsiębiorstwie w porównaniu z tempem zmian w określonym dziale gospodarki. Zamiast budżetów w zarządzaniu wykorzystuje się:
cele mierzone kluczowymi wskaźnikami osiągnięć (KPI),
alokację zasobów w proporcji do spodziewanych rezultatów
wielowymiarową kontrolę.

W ramach wdrożenia koncepcji Beyond Budgeting tworzony jest model zarządzania opierający się na:

1. ustalaniu celów  – kierownicy wszystkich szczebli rozliczani za osiąganie postawionych celów, są oni odpowiedzialni za rezultaty pracy kierowanych przez siebie zespołów;

2. formułowaniu strategii – jest formułowana na najwyższych szczeblach zarządzania ale przy silnym wsparciu kierowników niższych szczebli,

3. rozwoju i nieustannych usprawnieniach we wszystkich aspektach funkcjonowania podmiotu. Kierownicy i pracownicy są motywowani do pozyskiwania tych usprawnień i wprowadzania ich w życie,

4. zarządzaniu zasobami poprzez modele wskaźnikowe

5. koordynacji – działania wykorzystanie zasobów i podejmowane decyzje podlegają uzgodnieniom i wzajemnej koordynacji już na najniższych szczeblach zarządzania,

6. zarządzaniu kosztami z wykorzystaniem wskaźników – wskaźniki i ich określony zakładany przez kierowników poziom ma usprawnić podejmowanie decyzji,

7. prognozowaniu – przyszłe decyzje opierać się powinny o założenia strategiczne, prognozowanie obejmuje kluczowe obszary działalności i skupia się raczej na prognozowaniu działań i pul zasobów niż na prognozowaniu kosztów,

8. pomiarze i kontroli dokonań w wielu aspektach  – rozliczanie dotyczy osiągniętych efektów przez wewnętrzne zespoły utworzone w jednostce,

9. nowych zasadach wynagradzania  – integralnie związane z rezultatami osiąganymi przez zespoły, celem tego systemu jest stworzenie modelu wewnętrznych biznesów i odpowiedzialności za nie,

10. szeroko pojętym delegowaniu uprawnień – kierownicy od najniższych szczebli zarządzania powinni podejmować decyzje dotyczące zysków, wydatków oraz usprawnień, które umożliwiają im osiągnięcie założonych celów.

Decentralizacja w podmiocie jest uzyskiwana przez: budowanie klimatu konkurencyjności, motywację w formie koleżeńskiej presji oraz przekazanie odpowiedzialności i uprawnień zespołom.

Koncepcja Beyond Budgeting nie zakłada zatem rezygnacji z planowania, kontroli czy sprawozdawczości, ale wymusza głębszą refleksję nad istotą zarządzania przedsiębiorstwem.
Koncepcja Beyond Budgeting ma przynieść w przedsiębiorstwie nie tylko krótkookresowe korzyści wynikające z usprawnienia procesu decyzyjnego, ale przede wszystkim długookresowe efekty wynikające z  bardziej radykalnego podejścia kierowników, ich większą odpowiedzialnością.

Jedna myśl na temat “Istota koncepcji Beyond Budgeting”

  1. W kwestii opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań towarów niestety przepisy ulegną zmianom w ten sposób, iż o konieczności opodatkowania nieodpłatnego przekazania będzie decydowało prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli takowe prawo będzie posiadał (nie ważne czy VAT odliczy), będzie zobligowany do opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania. Zatem w przypadku przekazań w ramach reprezentacji i reklamy, z racji tego, iż podatnik w tym przypadku posiada prawo do odliczenia VAT, trzeba będzie tego typu przekazania opodatkowywać podatkiem VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *