Czy trzeba sporządzać dokumentację cen transferowych dla umowy cash poolingu?

W ten sposób dochodzi do optymalizacji ilości środków pieniężnych posiadanych przez spółki wchodzące w skład grupy.

Możliwość efektywnego zarządzania finansami powoduje, że cash pooling staje się coraz popularniejszy wśród działających w Polsce firm. Jednak z uwagi na fakt, iż w omawianej usłudze biorą udział podmioty powiązane w obrębie danej grupy kapitałowej, pojawia się pytanie, czy są one zobowiązane, na mocy art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o pdop), do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z art. 9a ustawy o pdop, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami, są zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Ustawa o pdop określa także, w art. 11, przypadki, w których mówimy o powiązaniu podmiotów.

Na podstawie przywołanych przepisów, organy podatkowe wyjaśniają, że aby mógł powstać wymóg sporządzenia wspomnianej dokumentacji, konieczne jest spełnienie jednocześnie dwóch warunków:

  • musimy mieć do czynienia z transakcją,
  • transakcja ta jest zawarta między podmiotami powiązanymi.

Umowę cash poolingu zawierają podmioty powiązane, ale najczęściej to bank oferuje realizację tej usługi. Z tego względu, często bank jest również stroną umów cash poolingu. Bank przenosi środki finansowe dostępne na rachunkach jednych podmiotów, na rzecz innych. W takiej sytuacji, ewentualne zadłużenie z tytułu powstania ujemnego salda na koncie powstaje każdorazowo wobec banku i to bank jest stroną – wierzycielem konkretnego podmiotu, nie zaś pozostałe spółki z grupy.

Cash pooling jest zatem rodzajem umowy zawieranej między bankiem z jednej strony i podmiotami z grupy kapitałowej, z drugiej strony. Ponadto bank występuje w takiej umowie jako podmiot niezależny, mający zasadniczy wpływ na warunki i cenę usługi. Wobec tego, nie może być tutaj mowy o transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Ponieważ pojęcie transakcji nie zostało zdefiniowane ani w przepisach prawa podatkowego, ani cywilnego, należy posłużyć się znaczeniem słownikowym. W myśl definicji, transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży usług lub towarów lub też umowa handlowa na kupno i sprzedaż towarów lub usług, a także zawarcie takiej umowy.
Trudno we wzajemnych relacjach w ramach struktury cash poolingu doszukać się jakiegokolwiek przypadku kupna lub sprzedaży towarów lub usług między podmiotami powiązanymi. Przepływy pieniężne oraz wypłata odsetek dokonywana jest między bankiem, a konkretnym podmiotem należącym do grupy kapitałowej.

W związku z powyższymi argumentami, podmioty biorące udział w strukturze cash poolingu nie są zobligowane do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Potwierdziły to władze skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r. sygn. IPPB3/423-26/10-4/PD, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2009 r. sygn. IPPB3/423-229/09-4/MS, czy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. IPPB3/423-640/09-3/PD).

Jednakże, należy wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach taki obowiązek dokumentacyjny może zaistnieć. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy podmiotem świadczącym usługi cash poolingu jest, zamiast zewnętrznej instytucji finansowej, podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej. Wówczas to podmioty powiązane są stronami umowy, a transakcje dokonywane są bezpośrednio między nimi, co rodzi obowiązek wynikający z art. 9a ustawy o pdop (potwierdza to np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r. sygn. IPPB3/423-520/09-5/AG).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *