CbCR – Propozycja rozszerzenia obowiązków przez Parlament Europejski

9 lutego 2017 r. został opublikowany projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. PE zaproponował kilka kluczowych zmian do projektu Komisji Europejskiej (KE) z 12 kwietnia 2016 r., który to projekt KE nakazywał publikowanie na stronie internetowej danej jednostki raportu wg krajów (CbCR) w dniu jego opublikowania.

W szczególności, projekt rezolucji PE przewiduje:

  1. Rozszerzenie obowiązku składania CbCR

Według obecnych przepisów CbCR sporządzają grupy mające powyżej 750 000 000 EUR przychodów skonsolidowanych. Natomiast według projektu rezolucji państwa członkowskie będą wymagały od jednostek dominujących dużych grup zdefiniowanych w art. 3 ust. 7 Dyrektywy 2013/34/UE, które podlegają przepisom ich prawa krajowego, jak również od dużych jednostek zdefiniowanych w art. 3 ust. 4 Dyrektywy 2013/34/UE, które podlegają przepisom ich prawa krajowego, corocznego sporządzania i publikowania sprawozdań zawierających informacje na temat podatku dochodowego (czyli raportów CbCR).

Dla przypomnienia duże jednostki to jednostki, które na dzień bilansowy przekraczają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów:

  1. suma bilansowa: 20 000 000 EUR;
  2. przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR;
  3. średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250.

Z kolei, duże grupy to grupy, w których skład wchodzą jednostki dominujące i zależne, które mają być objęte konsolidacją i które – w ujęciu skonsolidowanym – na dzień bilansowy jednostki dominującej przekraczają limity w przypadku co najmniej dwóch z trzech następujących kryteriów:

  1. suma bilansowa: 20 000 000 EUR;
  2. przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR;
  3. średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250.

Innymi słowy, duże grupy i dużej jednostki będą również zobowiązane do sporządzenia raportu wg krajów. Oznacza to znaczące rozszerzenie grupy podmiotów objętych raportowaniem.

  1. Obowiązek publikacji

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego będzie publikowane według wspólnego wzorca i udostępniane na stronie internetowej jednostki w dniu jego opublikowania w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W tym samym dniu jednostka będzie również rejestrowała sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję Europejską.

Co więcej, państwa członkowskie będą wymagać od jednostek zależnych podlegających przepisom ich prawa krajowego i kontrolowanych przez jednostkę dominującą posiadającą skonsolidowany obrót netto przekraczający 40 000 000 EUR, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, corocznego publikowania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego tej jednostki dominującej najwyższego szczebla.

  1. Obowiązek informowania pracowników

Według projektu, związki zawodowe i pracownicy przedsiębiorstw wielonarodowych powinni być regularnie informowani o sytuacji przedsiębiorstwa, w tym o liczbie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wysokości osiągniętych zysków, wysokości uiszczonego podatku dochodowego oraz o celach i o planach przyszłych inwestycji przedsiębiorstwa.

Projekt rezolucji to kolejny przykład zaostrzenia przepisów w celu walki z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania na skalę międzynarodową. Według uzasadnienia projektu w związku z rosnącą mobilnością oraz światową i ogólnoeuropejską działalnością gospodarczą przejrzystość w postaci ujawniania informacji jest niezbędnym warunkiem wstępnym ugruntowanego ładu korporacyjnego i narzędziem zwiększania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Autorka: Ewelina Stamblewska-Urbaniak; Partner w Crido Taxand;  źródło: http://podatkiwbiznesie.pl/ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *