Cesja umowy leasingu nie wpływa na rozliczenia w podatku dochodowym

24.02.2021


Autor: Karolina Skarżyńska, Associate ADN Podatki

21 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie skutków w podatku dochodowym modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wielkości przychodu finansującego, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy dojdzie do sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej.

Minister stwierdził, że zmiany postanowień umowy leasingu w przedmiocie okresu jej trwania oraz wysokości rat leasingowych nie mają wpływu na rozliczenia w podatku dochodowym. Ponadto, MF wyjaśnił, że przychodem finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zastrzegł przy tym, że jeśli cena sprzedaży będzie na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest ona zgodna z wartością rynkową.

Zastosowanie się do treści interpretacji ogólnej chroni podatników przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.
Interpretacja ma szczególne znaczenie dla podatników, którzy dokonują cesji praw z umowy leasingu, a którzy do tej pory nie zawsze mogli liczyć na korzystne rozstrzygnięcie tej kwestii przez organy podatkowe.

Z treści przepisów wynika, że dana umowa może być uważana w sensie podatkowym za leasing operacyjny, jeśli jej podstawowy okres wynosi co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji (w przypadku samochodów osobowych – minimum 2 lata), a suma rat odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu (art. 17b ustawy o CIT i odpowiednio art. 23b ustawy o PIT).

Przepis wydaje się być jasny, jednak jego interpretacja w związku z przepisem art. 17a pkt 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23a pkt 2 ustawy o PIT) była dla podatników wyzwaniem do czasu wydania interpretacji ogólnej. Z wymienionych przepisów wynika bowiem, że w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres uważa się za zachowany, jeżeli inne istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Organy podatkowe często uważały, że jest to zmiana „istotnych” postanowień umowy, co skutkowało przerwaniem biegu jej podstawowego okresu.

Taka wykładnia była niekorzystna dla podatników, bo oznaczała, że aneksowana umowa traci charakter umowy leasingu. Trudności z tego tytułu mieli przede wszystkim leasingobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Wobec takiej interpretacji skutków podatkowych, trudne było znalezienie innego podmiotu zainteresowanego przejęciem praw i obowiązków wynikających z umowy,. Problem narastał w związku z epidemią i rosnącą liczba przedsiębiorców, którzy nie są w stanie spłacać swoich rat leasingowych.
Ostatecznym rozwiązaniem tej kwestii ma być wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *