Zawieszenie działalności gospodarczej

W myśl art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 1 do 24 miesięcy, przy czym prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przysługuje wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Zawieszenie, jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi właściwym do złożenia wniosku jest organ ewidencyjny gminy (w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie działalności jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników). Inne podmioty będące przedsiębiorcami składają wniosek do właściwego sądu rejestrowego prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomimo zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo m.in.: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności (jak również regulować zobowiązania) powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowaniach sądowych. Przedsiębiorca w czasie zawieszenia może zostać również poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim dlatego, iż wywołuje ono skutki w zakresie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. W czasie zawieszenia, przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;  1/30 miesięcznej należność za każdy dzień zawieszenia – w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej) oraz (co do zasady) składania deklaracji VAT. Dodatkowo przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku opłacania składek zarówno na ubezpieczenie społeczne jak i zdrowotne. Może on jednak dobrowolnie opłacać składkę rentową lub emerytalną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *