Zmiana audytora przy badaniu sprawozdania finansowego za 2009 rok

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm) nie przewiduje jakiegoś obligatoryjnego terminu na dokonanie wyboru biegłego rewidenta. Jedynie w art. 66 ust 5 uor jest wskazanie, ze kierownik jednostki zawiera umowę o badanie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w takim terminie, aby biegły rewident mógł wziąć udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Jeśli z jakiegoś powodu umowa zostanie zawarta później, to nie ma to znaczenia dla ważności badania. Jedyne, o czym należy pamiętać, to czy poprzez nieuczestniczenie biegłego w inwentaryzacji czy nie nastąpiło ograniczenie zakresu badania.
Jeśli zatem konieczność wyboru nowego audytora wynikła z przyczyn losowych, niezależnych od spółki, nie będzie fakt, że nowy biegły został wybrany już po zakończeniu 2009 roku miał żadnego znaczenia.Proszę jak najszybciej zgodnie z art. 66 ust, 4 uor dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, aby audytor przeprowadzający badanie z ramienia tego podmiotu mógł bez zbędnej zwłoki przystąpić do pracy. Warto pamiętać, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego – w spółce z o.o. jest to walne zgromadzenie udziałowców. Jeśli umowa spółki tak stanowi, wybór biegłego może być scedowany na inny organ, ale nie powinien być to zarząd. Biegły rewident ocenia przecież pracę zarządu, a wybieranie oceniającego przez ocenianego budzi uzasadnione wątpliwości, co do niezależności i obiektywizmu oceny.

Zasady dotyczące zachowania niezależności biegłego rewidenta jak również podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych określone są obecnie nie w ustawie o rachunkowości ale w nowej ustawie o biegłych rewidentach – ustawie z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym(Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649)

Podstawa prawna
Art. 66 ust 4 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)
ustawia z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym(Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649)

Jedna myśl na temat “Zmiana audytora przy badaniu sprawozdania finansowego za 2009 rok”

  1. Rzeczywiście jak zauważyła p Emmy w KST drogi oddzielone od gruntów. Co jednak nie zmienia faktu iż w innych przepisach są one w ten sposób definiowane….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *