Czy niedokonanie aktualizacji VAT-R wpływa na transakcje z kontrahentami unijnymi?

Zgodnie z art. 96 ust. 12 UoVAT, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W związku z rozpoczęciem dokonywania transakcji z kontrahentami unijnymi w zgłoszeniu aktualizacyjnym VAT-R, należy wypełnić dane w części C3. Jednocześnie, w rubryce 62 należy wskazać rzeczywistą datę rozpoczęcia wykonywania transakcji (tj. de facto datę wsteczną).

W tym miejscu, należy ponadto wskazać, iż niedokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych w obowiązującym terminie stanowi zgodnie z art. 81 §1 pkt 1 KKS wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny.

W związku z powyższym, wraz z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R powinno zostać również złożone zawiadomienie określone w art. 16 § 1 KKS – tzw. ,,czynny żal”. W tym miejscu należy wskazać, iż ,,czynny żal” powinien zostać podpisany przez cały Zarząd oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe.

Na prawidłowość stanowiska, że w zgłoszeniu VAT – R wskazujemy datę wsteczną, jak również na obowiązek złożenia „czynnego żalu” wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2011 r., sygn.: ITPP2/443-1234/11/AK: ,,(…) Począwszy od dnia 14 czerwca 2011 r., działając w przeświadczeniu, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem unijnym, dokonywała dostawy towarów dla kontrahenta duńskiego, (…) Na początku sierpnia 2011 r. okazało się, że Spółka nie została zgłoszona do rejestracji jako czynny podatnik unijny. W dniu 9 sierpnia 2011 r. Spółka wyrażając czynny żal za niezłożenie deklaracji VAT-R w terminie, złożyła aktualizację dokumentu VAT-R, w którym zgłosiła zamiar rejestracji jako podatnik VAT UE, począwszy od dnia 14 czerwca 2011 r. (…)W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe (…).”

Dodatkowo, należy wskazać, iż niezłożenie aktualizacji VAT – R nie wpływa na transakcje z kontrahentami unijnymi. Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego / aktualizacyjnego jest bowiem tylko wymogiem formalnym, nie kreującym statusu podatnika.

Stanowisko zgodne z powyższym jest również szeroko prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2011 r., sygn.: ITPP2/443-1234/11/AK, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt: I SA/Bd 1013/10 czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 11 listopada 2012 r., sygn.: IPPP3/443-417/12-5/LK wskazał ,,(…) stwierdzić należy, iż jak wskazuje Wnioskodawca nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie przedmiotowego towaru z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, a tym samym transakcja ta spełnia przesłanki uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wnioskodawca działając, jako podatnik podatku VAT pomimo niedopełnienia formalności rejestracyjnych przed dokonaniem dostawy, ma prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z uwagi na posiadanie właściwej dokumentacji oraz faktu późniejszego zarejestrowania (…).”

Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

\"\"
1) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt: I ACa 405/12.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *