Uruchomienie sygnalizatorów kolejowych

Przedmiotowe polegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli w dacie wystawienia faktury, jednakże nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia wykonania usługi.

W celu określenia właściwego sposobu opodatkowania opisywanej usługi należy określić jej charakter prawny. W tym celu, stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o VAT podatnik winien odwołać się do klasyfikacji statystycznych (m. in. PKWiU).

Z analizy PKWiU wynika, iż przedmiotowej usługi nie można zakwalifikować jako usługi budowlanej czy budowlano-montażowej, sklasyfikowanej w dziale 45 PKWiU, dla której obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w sposób szczególny. Należy zwrócić bowiem uwagę, iż wskazany dział PKWiU obejmuje, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków i budowli mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty budowlane zgrupowane w opisywanym grupowaniu PKWiU stanowią bardzo szeroką i różnorodną gamę usług budowlanych, między innymi: roboty budowlane  instalacyjne elektryczne 45.31.4 i 45.34.2),  roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych oraz rozdzielczych linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych (45.21.34 i 45.21.35, 45.21.43 i 45.21.44). Z całą pewnością do przedmiotowego katalogu usług budowlano – montażowych nie można zaliczyć uruchomienia oraz sprawdzenia działania sygnalizatorów kolejowych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dla przedmiotowej usługi nie mają zastosowania regulacje szczególne dotyczące momentu rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, które są właściwe dla usług budowlano-montażowych. Tym samym, podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych, określonych w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (…). Natomiast jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jedna myśl na temat “Uruchomienie sygnalizatorów kolejowych”

  1. Wartość przekazanej pożyczki należy ująć w wartości dokonanego rozchodu z konta walutowego. Czyli w tym wypadku wg wartości ustalonej za pomocą metody FIFO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *