Jakie PKWiU na fakturze?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.(Dz. U. 2008.207.1293) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (zwana dalej PKWiU), na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej dokonano zmian w stosowaniu symboli PKWiU. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Z brzmienia § 1 ww. rozporządzenia wynika, że wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, nową statystykę która stanowi załącznik do rozporządzenia (zwana dalej PKWiU 2008).

Natomiast na podstawie § 2 należy wnioskować, że do dnia 31 grudnia 2009 r. dla celów ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej stosuje się równolegle PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785), zwane dalej PKWiU 2004.

Tym samym Czytelnik może stosować zarówno statystyki PKWiU 2004 jak i PKWiU 2008 do prawidłowego określenia towarów/usług dla celów ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w celach urzędowych. Natomiast dla celów wyłącznie statystycznych (np. w informacjach przekazywanych do GUS), obowiązuje PKWiU 2008, wprowadzony ww. rozporządzeniem.

W pozostałych przypadkach wymienionych w § 3 rozporządzenia – do celów podatkowych, tzn. opodatkowania podatkiem od towarów i usług, opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się PKWiU z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm). Podkreślamy, że jest to kolejne wydłużenie terminu stosowania statystyki obecnie obowiązującej, tzw. PKWiU z 1997 r.

Należy zaznaczyć, że zmiana w stosowaniu symboliki w klasyfikacji wyrobów i usług dotyczy wyłącznie celów wymienionych w § 1. W klasyfikacji dotyczącej celów podatkowych, nie ulega ona zmianie i dotyczy wyłącznie wydłużenia okresu stosowania.

[page_break]Tym samym do dnia 31 grudnia 2008 r. właściwe jest stosowanie obowiązujących dotychczas kodów PKWiU. Równocześnie sygnalizujemy, że do tego czasu, niewskazane jest stosowanie nowych kodów klasyfikacji, gdyż co do zasady będą one obowiązywać dopiero po dniu 31 grudnia 2008 r.

Równocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z § 5 ust. 7 nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…), Czytelnik jest zobowiązany do podania na fakturze symbolu statystycznego towaru/usługi wyłącznie przy sprzedaży zwolnionej. Przepis ten obowiązuje od dnia 1 grudnia 2008 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *