Ujęcie skutków rocznej korekty podatku VAT naliczonego w księgach rachunkowych

Mogą go odliczać:

  • w całości od zakupów związanych ze sprzedaż opodatkowaną
  • w ogóle – od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną
  • częściowo wg struktury sprzedaży – od zakupów, których nie można bezpośrednio przyporządkować ani sprzedaży zwolnionej ani sprzedaży opodatkowanej.

Taka zasada wynika z art. 90 ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).

W terminie złożenia pierwszej deklaracji za 2010 rok ( deklaracja za styczeń 2010 składana do 25 lutego 2010 albo deklaracja za I kwartał składana do 25 kwietnia 2010) powinni  obliczyć rzeczywistą strukturę obrotów za 2009 rok i zgodnie z nią dokonać skorygowania podatku VAT naliczonego.
Podatek ten może ulec zwiększeniu, jeśli udział obrotów opodatkowanych będzie w rzeczywistości większy niż był pierwotnie zakładany.
Może także podatek naliczony ulec zmniejszeniu jeśli rzeczywista struktura wskazuje mniejszy udział obrotów opodatkowanych.

Skutki skorygowania rocznego podatku VAT naliczonego nie powinny w księgach rachunkowych powodować zmian w wartości składników aktywów, których ta korekta dotyka. Zmiany kwoty podatku VAT powinny być odnoszone na wynik finansowy.
Warto także podkreślić, że zgodnie z przepisami podatkowymi skutki rocznej korekty podatku VAT stanowią albo przychody podlegające opodatkowaniu albo koszty uzyskania przychodów.

Przepisy wyraźnie wskazują, że kwota podatku od towarów i usług:

1) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji lub

2) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w pkt. 1),

w tej części, w jakiej dokonano korekty VAT powodującej:

  • zwiększenie podatku naliczonego – wpływa na zwiększenie przychodów (art. 14 ust. 2 pkt. 7f ustawy o pdof oraz art. 12 ust. 1 pkt. 4g ustawy o pdop),
  • zmniejszenie podatku odliczonego – wpływa na zwiększenie kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt. 43 lit. c) ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt. 46 lit. c) ustawy o pdop).

Oznacza to że nie ma potrzeby dokonywania korekty wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości pozostałych zakupów towarów i usług. Kwota korekty podatku VAT naliczonego wynikająca ze zmiany struktury obrotu wpływa bezpośrednio na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i to od osób fizycznych i od osób prawnych.

W kolejnych częściach cyklu zaprezentowane zostaną na przykładach skutki korekty VAT w odniesieniu do środków trwałych, wartości niematerialnych oraz pozostałych zakupów towarów i usług.

Podstawa prawna

  • Art. 90 i 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  • art. 14 ust. 2 pkt. 7f  i art. art. 23 ust. 1 pkt. 43 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • art. 12 ust. 1 pkt. 4g i  art. 16 ust. 1 pkt. 46 lit. c) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
  • art. 3 ust 1 pkt. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
zobacz również:

Jedna myśl na temat “Ujęcie skutków rocznej korekty podatku VAT naliczonego w księgach rachunkowych”

  1. Ustawa z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *