Opodatkowanie darowizn w ustawie o Vat

Art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – u.p.t.u. określa, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Umowa darowizny jest umową nazwaną i została dookreślona w art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – K.C., gdzie darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Do określenia darowizny odnosi się art. 7 ust. 2 u.p.t.u., który nakazuje opodatkowanie nieodpłatnych przekazań towarów należących do przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W katalogu takich czynności znajdować się będą:
1)    przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2)    wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Przepisu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.
Ażeby doszło do opodatkowania konieczne jest zatem, aby podatnikowi w związku z nabyciem bądź wytworzeniem towarów będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nawet w małej części. W tej sytuacji bez znaczenia jest czy podatnik faktycznie skorzystał z tej możliwości. W tej sytuacji należy posłużyć się również orzeczeniem sądu WSA w Warszawie III SA/Wa 539/08 z dnia 20.08.2008 r. [Lex publ. pod nr 465844]: „Przepisy art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług według tego orzeczenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r., nie dają podstaw do przyjęcia (odmiennie niż było to przed tą datą), że w warunkach określonych w tych przepisach za odpłatną dostawę towarów należy uznawać także przekazanie towarów bez wynagrodzenia na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Opodatkowaniu podlega wyłącznie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cel inny niż związany z prowadzoną działalnością. Natomiast ze znowelizowanych przepisów art. 7 ust. 3-7 ustawy wynika, że nie podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie, mające charakter darowizny, wszelkich towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika”. Sprawa nabiera innego wymiaru gdy nieodpłatne przekazanie dotyczy przekazywania na potrzeby reprezentacji i reklamy. Stanowi o tym inny wyrok – Wyrok z dnia 20 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu I SA/Wr 126/08 [Lex publ. pod nr 393325], który stanowi, że: „Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów (świadczenia usług) na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą a więc na cele reprezentacji i reklamy nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów”.
\"\"

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
3. WSA w Warszawie III SA/Wa 539/08 z dnia 20.08.2008 r. [Lex publ. pod nr 465844]
4. WSA we Wrocławiu I SA/Wr 126/08 [Lex publ. pod nr 393325]

Jedna myśl na temat “Opodatkowanie darowizn w ustawie o Vat”

  1. Moim zdaniem nie zawsze. Jeżeli koszt transportu wynika z odrębnej umowy z dostawcą (czyli jest konsekwencją wyświdczonej przez niego usługi transportowej), nie stanowi podstawy opodatkowania WNT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *