Dla najmniejszych przedsiębiorców działalność nierejestrowa

Projekt nowej ustawy Prawo przedsiębiorców mający zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza do systemu prawa gospodarczego instytucję działalności nierejestrowej. Stosownie do art. 5 projektu za działalność gospodarczą nie będzie uznawana działalność nieewidencjonowana, czyli działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w roku 2018 będzie to kwota brutto 2100 zł), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projekt działalność nieewidencjonowana jest definiowana poprzez trzy przesłanki: podmiotową (tzn. działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną), przychodową (tzn. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,) oraz formalną, polegającą na niewykonywaniu przez okres ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej.

Osoba wykonująca tego typy działalność, będzie miała oczywiście prawo do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas działalność ta uznawana będzie za działalność gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

W przypadku przekroczenia limitu przychodów działalność tą uznawać się będzie za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W tej sytuacji, przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek o wpis do CEiDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Przepisy o działalności nierejestrowej nie będą miały zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

Jednocześnie przewidziano przepis przejściowy stanowiący, że przepisy o działalności nieewidencjonowanej stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 1 roku przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG lub które zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 1 rok przed dniem wejścia w życie ustawy, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *