Zbycie nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. – praktyczne rozwiązania

Dla transakcji, gdzie przedmiotem zbycia są właśnie nieruchomości nabyte we wspomnianym okresie, podstawę opodatkowania dalej stanowi dochód, rozumiany jako różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a kosztami jego uzyskania. Co do zasady, również stawka podatku jest taka sama – wynosi 19%. Zrezygnowano natomiast z obowiązującej przedtem ulgi meldunkowej, a w jej miejsce wprowadzono nową preferencję, tzw. ulgę mieszkaniową.
Ulga ta opiera się na zwolnieniu z opodatkowania w podatku PIT dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która równa jest iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
Warto wspomnieć, że korzystanie z opisanej preferencji nie wymaga złożenia oświadczenia, że przychód będzie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.
W tym miejscu powstaje praktyczne pytanie, co zalicza się do wydatków na własne cele mieszkaniowe. Zasadniczo, rozumie się przez to wszelkie wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego czy też wydatki związane z adaptacją, remontem, ulepszeniem własnego lokalu mieszkalnego.
Właściwą deklaracją, którą powinien złożyć podatnik zbywający nieruchomość lub prawo majątkowe w roku 2012 jest PIT-39. Termin na złożenie tej deklaracji upływa 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. W zeznaniu tym wykazuje się zarówno dochody, które są opodatkowane podatkiem PIT jak i te zwolnione na podstawie ulgi mieszkaniowej. Co zatem w sytuacji, gdy podatnik nie przeznaczy środków ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od dnia osiągnięcia przychodu? Właściwym wyjściem jest złożenie korekty zeznania podatkowego PIT-39 oraz obliczenie, zadeklarowanie oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego wraz z odsetkami za zwłokę.
Okazuje się zatem, że właściwe opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości czy praw majątkowych następujących w roku 2012 nie jest rzeczą prostą, gdyż podatnik ma do czynienia z kilkoma różnymi deklaracjami rocznymi oraz możliwymi do zastosowania zwolnieniami z podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *