Zmian przepisów w zakresie opodatkowania przemieszczenia towarów na terytorium Polski

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Począwszy od dostaw dokonanych z dniem 1 kwietnia 2013 r. doszło do istotnej zmiany przepisów w przedmiocie opodatkowania przemieszczenia towarów z krajów unijnych na terytorium Polski.

Regulacje obowiązujące do 1 kwietnia 2013 r. 

Ustawodawca określił również jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów tzw. przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa, które zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl wspomnianej regulacji prawnej przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W świetle wskazanego przepisu ustawy o VAT przemieszczenie towarów dokonane przez polskiego podatnika lub podatnika z terytorium Unii Europejskiej dokonane z terytorium innego kraju unijnego na terytorium Polski stanowi zasadniczo wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. W opisywanym przypadku dochodzi do WNT pomimo braku nabywcy towarów na terytorium Polski.

Jednakże przemieszczenie towarów z innego kraju na terytorium Polski nie będzie wymagało od przemieszczającego podatnika rozliczenia VAT z tytułu WNT, o ile zostanie spełniony jeden z wymogów opisanych w art. 12 ustawy o VAT. W stanie prawnym obowiązującym do 1 kwietnia 2013 r. wśród przesłanek wyłączających opodatkowanie tego typu przemieszczeń jako WNT na terytorium Polski ustawodawca wymienił m. in. sytuację, w której:

1) towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem że:
a) od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu czynności odpowiadającej eksportowi towarów, upłynęło nie więcej niż 90 dni,
b) towary na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane, zostały, w związku z czynnością odpowiadającą eksportowi towarów, objęte procedurą wywozu na podstawie przepisów celnych (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT);
2) towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem że od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium kraju, w wykonaniu czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, nie upłynęło więcej niż 90 dni (art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Mając na uwadze obecnie obowiązujące regulacje prawne, w celu skorzystania z wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT przemieszczenia towarów z innego kraju unijnego na terytorium Polski, konieczne jest przemieszczenie towarów z zamiarem ich dalszego wywozu poza terytorium Polski. Co więcej, wspomniany wywóz poza obszar kraju powinien nastąpić w terminie 90 dni od momentu dokonania przemieszczenia do Polski. Dodatkowo w przypadku zamiaru wywozu towaru poza Polskę konieczne jest objęcie wywożonych towarów celną procedurą wywozu już na terytorium kraju unijnego, z którego następuje przemieszczenie towaru do Polski.

Przemieszczenie towarów w celu dalszego eksportu lub WDT od 1 kwietnia 2013 r.

Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT. W wyniku przedmiotowej nowelizacji przepisów doszło również do zmiany treści art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT, w których to przepisach uregulowane będą w dalszym ciągu wyłączenia z opodatkowania VAT na terenie Polski przemieszczenia towarów z innych krajów unijnych na teren Polski. Od 1 kwietnia 2013 r. art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT otrzymał następujące brzmienie:

„Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy:

4) towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju;

5) towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju;”

Porównując zatem treść przepisów przed i po nowelizacji, należ zwrócić uwagę, że ustawodawca zrezygnował z obowiązku dokonania wywozu towaru poza terytorium Polski w terminie do 90 dni od daty przemieszczenie towaru na terytorium kraju. Dodatkowo w przypadku wywozu towarów poza Unię Europejską doszło do rezygnacji z obowiązku objęcia wywożonych towarów procedurą celną wywozu jeszcze na terytorium kraju unijnego, z którego następuje wspomniane przemieszczenie do Polski. Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji przepisów rezygnacja z opisywanych obowiązków nakładach przez obecnie obowiązujące przepisy nastąpiła w pełni świadomie przez polskiego ustawodawcę.

Mając zatem na uwadze towary przemieszczone z krajów unijnych na terytorium Polski od 1 kwietnia 2013 r. jedynym warunkiem koniecznym do wyłączenia z opodatkowania przemieszczenia jako WNT jest zamiar ich dalszego przemieszczenie poza terytorium Polski, bądź do innego kraju unijnego, bądź też do kraju spoza Unii Europejskiej. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku gdyby zrezygnowano z tego zamiaru (np. w związku ze sprzedażą towaru na terenie Polski) w świetle art. 12 ust. 2 ustawy o VAT konieczne stanie się opodatkowanie przemieszczenia jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *