Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych i edukacyjnych po nowelizacji – zasady ogólne

Obowiązująca od 1 stycznia 2011 r nowelizacja ustawy o VAT1 wprowadziła w tym zakresie zupełnie nowe zasady. Obecnie zwolnienie jest uzależnione od warunków wskazanych wprost w ustawie bądź w przepisach wykonawczych, natomiast klasyfikacja usługi pod danym symbolem PKWiU nie ma już znaczenia przy określaniu zwolnienia z VAT.

Obecnie ustawa o VAT oraz rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów tej ustawy2 zawierają kilka niezależnych tytułów zwolnienia z podatku VAT usług edukacyjnych. Zwolnienia te mają zwykle charakter przedmiotowo-podmiotowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:

  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  • finansowane w całości ze środków publicznych.

Zwolnione z opodatkowania jest także świadczenie usług i dostawy towarów ściśle związane z powyższymi usługami. Na mocy §13 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT ostatnie ze wskazanych zwolnień uległo rozszerzeniu na usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 zwolnione z opodatkowania są usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Również w tym przypadku zwolnienie obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług ściśle związane z powyższymi usługami. Z kolei przepisy rozporządzenia wykonawczego rozszerzają powyższe zwolnienie na wszelkie inne usługi kształcenia świadczone przez uczelnie, co oznacza, że kosztu podatku VAT nie powinni na przykład ponosić studenci i uczestnicy wszelkiego rodzaju studiów podyplomowych.

Analiza przytoczonych regulacji prowadzi do smutnej konstatacji, że są to przepisy wyjątkowo nieprecyzyjne i trudne do praktycznego stosowania, co prowadzi do licznych wątpliwości po stronie podatników. Szczegółowe omówienie konkretnych możliwości zwolnienia z opodatkowania VAT usług szkoleniowych oraz edukacyjnych zostanie przedstawione w kolejnych publikacjach prezentowanych na portalu TAXFIN.

\"\"
1) Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535).
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2010 Nr 246 poz. 1649).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *