Zasady opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomości zależą od daty jej nabycia

W praktyce może się więc zdarzyć, że w celu uniknięcia pdof od zbycia nieruchomości należy poczekać nie 5 lat, ale 5 lat i 11 miesięcy. Warunkiem jest to, aby zbycie nie miało miejsca w wykonaniu działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno nieruchomości nabytych przez 1 stycznia 2007 r., jak i po tej dacie. Natomiast w zależności od tego, kiedy nieruchomość sprzedawana przed upływem 5 lat została nabyta, zasady opodatkowania mogą być inne.

Jeżeli nieruchomość została nabyta przed 1 stycznia 2007 r. do określenia zasad opodatkowania stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. Jeżeli przed upływem w ten sposób obliczonego, 5-letniego terminu, podatnik zdecyduje się zbyć nieruchomość wówczas obowiązany on będzie zapłacić 10% zryczałtowany podatek od przychodu. Przychód można pomniejszyć o koszty związane ze zbyciem nieruchomości. Do nich można przykładowo zaliczyć: koszty pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie czy w Internecie związanych ze sprzedażą nieruchomości, czy odszkodowania wypłacane lokatorom za opuszczenie zajmowanych pomieszczeń. Ostatni z przytoczonych wydatków wzbudził wiele kontrowersji w praktyce, pierwotnie część organów i sądów administracyjnych zajmowała negatywne dla podatników stanowisko, uznając, że koszty takie nie mogą zostać uznane za koszty sprzedaży nieruchomości. Obecnie, można jednak zauważyć pewne odejście od tak rygorystycznego stanowiska. Przychód ze zbycia nieruchomości nie może zostać pomniejszony o koszty jej nabycia. Jeżeli zatem podatnik nabył w 2006 r. nieruchomość za 250 tys., która w 2010 r. w dacie jej sprzedaży ma wartość 500 tys. i poniósł w związku ze sprzedażą koszty w wysokości 50, to podstawą opodatkowania będzie 450 tys.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed 2007 r. podatnik powinien rozliczyć w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia, składając deklarację PIT-23 (według wzoru obowiązującego do końca 2006 r.). Podatku się nie płaci jeżeli podatnik złoży oświadczenie o wydaniu przychodu na własne cele mieszkaniowe (zob. tabela) w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży.

Zasady te odnoszą się do tych nieruchomości które nie są związane z działalnością gospodarczą, z wyjątkiem zbycia nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Chodzi tu przede wszystkim o sprzedaż nieruchomości nabytych poza prowadzoną działalnością gospodarczą do majątku prywatnego czy też nieruchomości nabytych przez osoby w ogóle nieprowadzące działalności gospodarczej.

Inne zasady stosuje się w przypadku zbycia nieruchomości nabytej między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Przede wszystkim podstawą opodatkowania będzie dochód z odpłatnego zbycia tj. przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Kosztami są udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady zwiększające wartość nieruchomości, które zostały poczynione przez podatnika w czasie kiedy posiadał nieruchomość. Koszty nabycia lub wytworzenia to przede wszystkim cena za jaką pierwotnie została nabyta nieruchomość, podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy jej nabyciu, czy opłaty notarialne i sądowe związane z zakupem nieruchomości. Kosztem takim mogą być również odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. Odrębne zasady znajdą zastosowanie dla określenia kosztu uzyskania przychodu nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny. Są to udokumentowane nakłady zwiększające wartość nieruchomości oraz kwota podatku od spadków i darowizn.
Aktualna pozostaje zasada, zgodnie z którą nie ustala się przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości jeżeli zbycie to nastąpiło w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej pomiędzy 2007 r. a 2008 r. podatnik powinien rozliczyć w terminie rocznego zeznania składanego za ten rok podatkowy w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. W tym samym terminie trzeba zapłacić 19% podatek. Dochód ze zbycia nieruchomości wykazujemy na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 brak jest bowiem oddzielnego formularza do rozliczenia ww. dochodu. Warto jednak pamiętać o możliwości skorzystania ze zwolnień z podatku na podstawie obowiązującej w latach 2007-2008 tzw. „ulgi meldunkowej” – ze zwolnienia z podatku mogą skorzystać osoby, które są zameldowane w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia

Zasady według jakich opodatkowany jest dochód ze zbycia nieruchomości nabytej od 1 stycznia 2009 r. pozostają bez zmian w stosunku do zasad obowiązujących w tym zakresie dla nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008. Również obecnie podstawę opodatkowania 19% podatkiem jest dochód określony jako różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania przychodów. Zmienił się jednak zakres obowiązków sprawozdawczych oraz możliwe zwolnienia z podatku. Dochód ze zbycia nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2009 r. podatnik rozlicza na formularzu PIT-39, który należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. Bez zmian pozostaje możliwość zwolnienia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli zbycie takie następuje po upływnie 5 lat od końca roku w którym nastąpiło wybudowanie lub nabycie nieruchomości. Zostaje natomiast zniesiona „ulga meldunkowa” w miejsce której podatnik może skorzystać ponownie z „ulgi mieszkaniowej”

Zasady opodatkowania nieruchomości są jednymi z najbardziej skomplikowanych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Istotne jest jednak, kiedy podatku od sprzedaży nieruchomości płacić nie trzeba. Podatku nie płaci się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie upłynęło 5 lat i sprzedaż następuje poza działalnością gospodarczą. Zatem najlepszą metodą na niepłacenie podatku jest posiadanie nieruchomości przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Wolne od podatku są również m. in. dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r. jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Również sprzedaż nieruchomości rolnej może nie być opodatkowana przy spełnieniu odpowiednich warunków. Ponadto nie musimy płacić podatku, jeżeli kwalifikujemy się do skorzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu przeznaczeniem środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie innej nieruchomości położonej lub na inne cele wskazane w ramce – dla nieruchomości nabytych przed 2007 r. lub po 2008 r. Dla nieruchomości nabytych w 2007 i 2008 zwolnienie jest związane z 12-miesięcznym zameldowaniem w budynku lub lokalu (nie dotyczy dochodów ze sprzedaży niezabudowanych gruntów). – dla nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *