Podatek od wynagrodzeń sfinansowanych ze środków unijnych

Podatnik realizujący bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków. Zwolnienie to nie ma natomiast zastosowania do osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonej czynności w związku z tym celem. Na gruncie wskazanej regulacji od lat trwają spory między podatnikami a fiskusem co do ustalenia zakresu zwolnienia. W przytoczonym wyroku NSA dokonał szerokiej interpretacji wyrażenia „zleca”, które jest kluczowe w tym aspekcie. Zdaniem Sądu, bez znaczenia pozostaje fakt, czy osoba fizyczna, której zlecono wykonania części projektu realizuje swoje zadania na podstawie umowy zlecenia czy też umowy o pracę. W każdym przypadku możliwość zwolnienia zostaje wprost wyłączona przez przepisy. Należy zauważyć, iż jest to istotna zmiana stanowiska dotychczas prezentowanego przez NSA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *