Korygowanie błędów na wywozowym dokumencie towarzyszącym

W przedstawionym przez Czytelnika zapytaniu podatnik dokonuje eksportu towarów, który to stosownie do treści art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 0%. Jednakże warunkiem zastosowania tejże stawki jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.
Należy zwrócić uwagę, iż podatnik złożył zgłoszenie celne w formie elektronicznego komunikatu  IE515. Zamiast dotychczasowej karty SAD 3 w formie papierowej podmiot eksportujący towar otrzymał tzw. wywozowy dokument towarzyszący (EAD) w formie elektronicznej. W związku z podaniem błędnego numeru faktury w zgłoszeniu celnym podatnik powinien skorygować wadliwy EAD. Sprostowania dokonywane są w tej formie, w jakiej jest składane zgłoszenia celne, a więc poprzez komunikat IE-515 z podanym numerem MRN (numer ewidencyjny). Następnie podatnik otrzyma odpowiedź potwierdzającą (komunikat IE-504) lub odrzucającą sprostowanie (IE505). Dzięki temu podatnik uzyska EAD (wywozowy dokument towarzyszący) z prawidłowymi danymi. Dokument ten stanowi dowód potwierdzający wywóz towarów z terytorium Polski na równi z pierwotnym dokumentem EAD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *