Dopuszczalność odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w oparciu o ustawę Prawo budowlane

a. na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę?
b. na etapie legalizacji samowoli budowlanej?

Ustawa przewiduje możliwość odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tejże Ustawy odstępstwo to jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednakże odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po spełnieniu określonych warunków zamiennych nie może powodować:

1) zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia,
2) ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego,
3) pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska.

Zgody na odstępstwo udziela (bądź odmawia udzielenia zgody) właściwy organ architektoniczno-budowlany w formie postanowienia. Zaznaczyć należy, że przed wydaniem postanowienia organ musi uzyskać upoważnienie ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane. Wniosek o upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo do ministra składa organ architektoniczno-budowlany przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przedmiotowy wniosek o upoważnienie powinien zawierać:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy właściwy minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków, których inwestor nie przewidział występując o zgodę na odstępstwo.

Ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, co oznacza, że postanowienie to nie podlega odrębnemu zaskarżeniu. Oznacza to również, iż w przypadku uznania przez zainteresowanych, że jest ono nieprawidłowe, może ono być zaskarżone tylko wraz z decyzją w sprawie pozwolenia na budowę.

Ustawa prawo budowlane nie reguluje kwestii odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych na etapie legalizacji samowoli budowlanej. Natomiast według orzecznictwa sądów administracyjnych z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo może wystąpić także organ administracji prowadzący postępowanie legalizacyjne. Z uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z dnia 18.05.2011 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 129/11) wynika, iż stosując literalną wykładnię art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane można dojść do wniosku, iż możliwość uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych istnieje wyłącznie w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Zdaniem tegoż Sądu, przy wykładni wymienionego przepisu należy jednak dać prymat wykładni funkcjonalnej nad wykładnią literalną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *