Dokumentowanie eksportu towarów a system ECS

Ustalenie szczegółowych warunków leży w gestii państw UE, muszą one jednak przestrzegać zasady proporcjonalności oraz ogólnych zasad rządzących podatkiem VAT.
…a dowody eksportu w ustawie o VAT
W eksporcie towarów stosuje się stawkę 0 % VAT, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jednakże, jeśli powyższy warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym stosując stawkę 0 %, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz poza terytorium Wspólnoty przed złożeniem deklaracji za ten okres. W przypadku, gdy podatnik nie otrzyma tego dokumentu w powyższym terminie zastosowanie znajdą stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.
Eksport pośredni będzie opodatkowany stawką 0% wówczas, gdy podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny wyjścia potwierdził wywóz tych towarów. Tutaj dostawa zrealizowana na eksport musi być wykazana w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym została wykonana. Nie ma możliwości oczekiwania na ujęcie eksportu w deklaracji do następnego okresu rozliczeniowego.
Trudności w sytuacji, gdy wywozu dokonuje nabywca
Analogicznie jak w przypadku WDT często występują trudności z czasowym zgromadzeniem dowodu eksportu, gdy wywozu dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju lub wywóz jest dokonywany na jego rzecz. Trudności te zostały częściowo wyeliminowane przez wprowadzenie systemu ECS.

…gdy procedura wywozu poza terytorium Wspólnoty następuje z terytorium innego państwa UE niż państwo, w którym dokonano zgłoszenia wywozowego…
to komunikat IE 599 jest wydawany w formie papierowej (ostemplowany przez właściwy urząd celny). Przekazanie takiego dokumentu lub jego kopii podatnikowi jest porównywalne do postępowania z dokumentami SAD. Otrzymanie takich dowodów następuje czasami zbyt późno.

Orzecznictwo ETS w sprawie WDT miarodajne dla eksportu?
W szczególności ETS wyroku z 27.09.2007 r., C-146/05 (Collée) stwierdził, że przepis krajowy, który w istocie uzależnia prawo do zwolnienia (w Polsce stawka 0 %) od spełnienia obowiązków formalnych, nie uwzględniając wymogów merytorycznych, a w szczególności nie biorąc pod uwagę kwestii, czy zostały one spełnione, wykracza poza to co jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku. ETS wielokrotnie podkreślał, że czynności muszą być opodatkowane z uwzględnieniem ich obiektywnych cech.
Wolno sądzić, iż liberalne zasady sformułowane przez ETS nie dotyczą tylko warunków formalnych przy WDT ale, choćby z uwagi na specyfikę Rynku Wewnętrznego, także warunków formalnych przy eksporcie.

Wyrok NSA z 13.05.2008 r. (I FSK 611/07)
NSA powołując się między innymi na powyższy wyrok ETS, stwierdził, że przyjęta w art. 42 ust. 1, 12 i 13 ustawy o VAT konstrukcja spełnienia warunków uprawniających do zastosowania przez podatnika stawki 0% z tytułu WDT w okresie miesiąca czasu i pozbawienia podatnika prawa do tej stawki, jeżeli przedmiotowej dostawy nie wykaże w deklaracji za miesiąc dokonania wysyłki ze stawką krajową jest niezgodna z prawem wspólnotowym, w sytuacji gdy jest bezsporne, że podatnik dokonał WDT i nie zachodzą okoliczności wskazujące na jakiekolwiek nadużycie podatkowe. NSA stwierdził, iż przepisy te naruszają zasadę neutralności VAT i art. 28c część A lit. a akapit pierwszy VI Dyrektywy (art. 138 ust. 1 dyrektywy 2006/112).

Czy warunki formalne w zakresie eksportu są zgodne z dyrektywą?

Ustawodawca wprowadził podobne mechanizmy w zakresie warunków stosowania stawki 0 % VAT dla WDT i eksportu. Przy czym w przypadku eksportu jest to dokument (jego kopia) potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, którym podatnik także zasadniczo musi dysponować przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc. Dodatkowo, analogicznie jak przy WDT, późniejsza korekta deklaracji jest możliwa jeśli wcześniej podatnik w obliczu braku powyższego dokumentu wykazał dostawę jako dostawę krajową. Wydaje się, iż także w przypadku warunków formalnych eksportu można twierdzić, iż są one niezgodne z prawem wspólnotowym, w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, że podatnik faktycznie dokonał eksportu towarów i nie zachodzą okoliczności wskazujące na jakiekolwiek nadużycie podatkowe. Kwestią otwartą pozostaje jak innymi środkami wykazać, iż eksport miał faktycznie miejsce.

Jedna myśl na temat “Dokumentowanie eksportu towarów a system ECS”

 1. Zasady ujmowania w księgach rachunkowych przedmiotu leasingu określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 Leasing, najem, dzierżawa (Dz. Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 4, poz. 35).
  Zgodnie z jego postanowieniami korzystający zalicza opłaty leasingowe z tytułu umowy leasingu operacyjnego (opłatę za zawarcie umowy, opłatę wstępną, opłatę podstawową) do kosztów działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, ogólnego zarządu lub kosztów sprzedaży, zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu. Najczęściej są to koszty działalności podstawowej operacyjnej ujmowane na koncie układu rodzajowego Usługi obce i w układzie kalkulacyjnym – do kosztów zarządu.
  Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ustalane są metodą liniową i w jednakowej wysokości i zalicza się je równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu.

  Opłata wstępna zwykle dotyczy całego okresu umowy leasingu, zatem należy zarówno pod względem rachunkowym jak i względem podatkowym rozliczać je w czasie. Nie ma tym przypadku znaczenia fakt, co jest przedmiotem umowy leasingu. Taki sposób rozliczenia opłaty wstępnej został określony także w pkt. IV.1 KSR nr 5.

  Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy pamiętać dodatkowo należy o braku możliwości odliczenia całek kwoty podatku VAT naliczonego. Zgodnie, bowiem z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług można jedynie odliczać 60% kwoty podatku nie więcej niż 6000zł w całym okresie obowiązywania umowy. VAT niepodlegający odliczeniu zaliczony będzie do kosztów uzyskania przychodów

  W księgach rachunkowych rozliczanie wstępnej opłaty leasingowej może odbywać się za pośrednictwem konta 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
  Ujęcie operacji dotyczących leasingu operacyjnego w księgach rachunkowych jednostki prowadzącej ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5 – może przebiegać zapisami:
  1. Faktura VAT za opłatę wstępną rozliczaną w czasie:
  • Wn Rozliczenie zakupu, – wartość brutto zobowiązania
  • Ma Pozostałe rozrachunki – Rozrachunki bieżące z finansującym – wartość brutto zobowiązania,
  2. VAT naliczony podlegający odliczeniu
  • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie
  • Ma Rozliczenie zakupu
  3. VAT naliczony niepodlegający odliczeniu
  • Wn Podatki i opłaty
  • Ma Rozliczenie zakupu
  Oraz równocześnie
  • Wn konto zespołu 5 np. Koszty zarządu
  • Ma Rozliczenie kosztów.
  4. rozliczenie kosztów opłaty wstępnej
  • Wn Usługi obce
  • Ma Rozliczenie zakupu
  oraz równocześnie
  • Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów,
  • Ma Rozliczenie kosztów.
  5. Obciążenie kosztów ratą dotyczącą bieżącego okresu sprawozdawczego (miesiąca):
  • Wn konto zespołu 5 np. Koszty zarządu
  • Ma Rozliczenie międzyokresowe kosztów.

  Podstawa prawna
  Art. 3 ust 6 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 Leasing, najem, dzierżawa (Dz. Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 4, poz. 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *