Dotacje na audyt energetyczny i elektroenergetyczny

Program będzie realizowany w formie dwóch niezależnych od siebie części:

  • dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach – nabór wniosków tylko do września 2011 r.,
  • dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Beneficjent:

  • przedsiębiorstwo, którego minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku wynosiła 50 GWh.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach I Części Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”, tj. Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie może być udzielone na audyt, który nie został zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Budżet działania wynosi 40 mln zł. Program będzie wdrażany w okresie: 1.01.2011 r.  –  31.12.2014 r., co oznacza, że środki NFOŚiGW mogą być przeznaczone na koszty kwalifikowane poniesione od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2014 r.

W lipcu 2011 r. NFOŚiGW rozpocznie wdrażanie II Części Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”, tj. dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw nabór wniosków od lipca 2011 r. Pożyczkami objęte będą przedsięwzięcia inwestycyjne rekomendowane w przeprowadzonym audycie, wskazujące na możliwość oszczędności w zużyciu energii o co najmniej 7%. Audyt będący podstawą działań inwestycyjnych może być zrealizowany poza Programem Priorytetowym NFOŚiGW, powinien jednak spełniać jego warunki progowe. Okres wdrażania rozpocznie się w lipcu 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2015 r. Budżet działania wynosi 780 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczek pokrywających do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w wysokości od 3,5 do 42 mln zł. Wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 5 mln zł. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.

Działania inwestycyjne objęte programem:
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością: instalowanie analizatorów parametrów sieci oraz wdrażanie systemów inteligentnych sieci (Smart Grids) dla zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
  • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energooszczędnych systemów napędowych, systemów sterowania napędami np. energooszczędne systemy napędowe, systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu, energooszczędne silniki, falowniki do pomp i wentylatorów, energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania, wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej, energooszczędne systemy oświetleniowe, prostowniki napędów sieciowych, niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych.
  • Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i gazu poprzez zastosowanie izolacji i odwadniania systemów parowych, systemów geotermalnych, małych turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, termomodernizację budynków, rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń, decentralizację rozległych sieci grzewczych, wykorzystanie energii odpadowej, budowę lub modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii.
  • Modernizacja procesów przemysłowych.

Kontakt ws. przygotowania wniosku o dofinansowanie:

  • Sonia Jarema – Suchorowska, tel. 32 237 65 11, e-mail: ssuchorowska@energopomiar.com.pl
  • Anna Nitarska – Fink, tel. 32 237 65 20, e-mail: anitarska@energopomiar.com.pl

Energopomiar/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *