Udzielenie rabatu posprzedażowego wymaga faktury korygującej?

Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierzał wystawiać faktury, na których uwzględni kontrahentom skonto z tytułu terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwości dotyczące obowiązku wystawienia faktury korygującej w przypadku terminowego uiszczenia przez kontrahenta należności.
Zdaniem Podatnika, jeżeli kontrahent skorzysta ze skonta, tj. terminowo zapłaci należność wynikającą z faktury nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej do wcześniej wystawionej faktury, ponieważ uwzględniona została na niej obniżka ceny.
Organ nie zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, że rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty jest przyznawany dopiero z chwilą ziszczenia się warunku (wcześniejszej zapłaty) w związku, z czym należy wystawić fakturę korygującą. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podkreślił, iż ,,(…) kiedy klient zapłaci za daną fakturę w terminie 14 dni od jej wystawienia – koniecznym jest wystawienie faktury korygującej po zrealizowaniu skonta, co wynika wprost z przepisu art. 106j ust. 1 ustawy. Tym samym, w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie można uwzględniać skonta „od razu” w podstawie opodatkowania pierwotnie wystawionej faktury. Dopiero bowiem z chwilą zrealizowania skonta przez kontrahenta (ziszczenia się warunku) staje się ono prawnie skuteczne i tym samym wpływa na podstawę opodatkowania. W konsekwencji czego należy wystawić fakturę korygującą in minus do faktury wcześniej wystawionej na rzecz danego klienta (…)”.
Art. 106j ust. 1 pkt 1 UoVAT stanowi, że w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu (o którym mowa w art. 29 ust. 7 pkt 1 UoVAT, czyli skonta) podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą.
Jednakże, należy wskazać, iż zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 10 UoVAT faktura powinna zawierać kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.
Organ argumentując swoje stanowisko wskazał, że podatnik błędnie założył, że każdy z jego kontrahentów skorzysta z udzielonego rabatu i tym samym skonto będzie należne. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podkreślił, iż nie w momencie wystawienia faktury, a dopiero z chwilą skorzystania ze skonta (tj. w przedmiotowej sprawie z chwilą terminowej zapłaty należności) istnieje podstawa prawna do uznania rabatu za skuteczny a co za tym idzie, do wystawienia faktury korygującej.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, nie można w pełni podzielić zdania Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.
Wystawiona przez podatnika faktura VAT, która uwzględnia skonto z tytułu terminowej zapłaty należności przez nabywcę jest zgodna z treścią art. 106e ust. 1 pkt 10 UoVAT, ponieważ zawiera obniżkę ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.
W przedmiotowej sprawie nie ma, zatem zastosowania art. 106j ust. 1 pkt 1 UoVAT, ponieważ obniżka ceny w formie rabatu została udzielona kontrahentowi w chwili wystawienia faktury VAT (a nie po wystawieniu faktury).
W związku z powyższym, wystawienie faktury VAT uwzględniającej kwotę rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty nie powinno jednak powodować obowiązku wystawienia faktury korygującej w przypadku terminowego uiszczenia wynikającej z faktury należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *