Wydatki na organizację programu motywacyjnego kosztami uzyskania przychodów

Sprawa dotyczyła podatnika, który planował uruchomienie programu motywacyjnego skierowanego do członków zarządu oraz pełnomocników zarządu będących pracownikami Spółki. W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwości dotyczące możliwości zaliczenia wydatków na organizację programu motywacyjnego (również na nagrody) do kosztów uzyskania przychodów.
Zdaniem Podatnika, w związku z faktem, iż program motywacyjny spełnia funkcję motywacyjną dla jego uczestników (pracowników), którzy są dodatkowo motywowani do działania nakierowanego na uzyskanie wysokiego zysku operacyjnego przez Spółkę, wydatki na organizację programu stanowią koszty uzyskania przychodu.
Organ zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, że każdy wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podkreślił, iż ,,(…) należy stwierdzić, że wydatki ponoszone przez Spółkę dotyczące udziału w programie motywacyjnym uczestników będących pracownikami Spółki spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (…) Spółka będzie mogła rozpoznać poniesione wydatki związane z programem motywacyjnym (w pełnej wysokości) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (…)”.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie jest kolejną interpretacją wpisującą się w korzystną dla podatników linię orzeczniczą  wskazującą możliwość zaliczenia wydatków na organizację programu motywacyjnego do kosztów uzyskania przychodów.
Należy zauważyć, iż program motywacyjny jest to program, który ma na celu motywowanie jego uczestników do efektywniejszych działań (pracy) mających na celu osiągnięcie zysku finansowego. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowanie uczestników programu do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem z indywidualnymi umiejętnościami oraz warunkami doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści zarówno uczestnika programu, jak i jego organizatora.

Dla opodatkowania programów motywacyjnych podatkiem CIT, najważniejsze znaczenie ma możliwość zaliczenia wydatków (zarówno na organizację programu, jak i zakup nagród) do kosztów uzyskania przychodów.

W tym zakresie, należy wskazać, że organizator będzie uprawniony do zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów, po spełnieniu dwóch warunków, tj.:

  • Program motywacyjny będzie miał związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez organizatora.
  • Program motywacyjny zostanie prawidłowo udokumentowany.

\"\"

1) Patrz: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2013 r., sygn.: IPPB5/423-131/13-4/AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *