Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne w JST

Jednostki budżetowe posiadają w swoich aktywach papiery wartościowe, ale najczęściej są to akcje, udziały lub wyemitowane przez podmioty będące partnerami tychże jednostek w realizacji poszczególnych zadań publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą również nabywać krótkoterminowe instrumenty finansowe w celu osiągnięcia zysku z tytułu korzystnych zmian cen rynkowych tychże papierów wartościowych. Wszelkie instrumenty finansowe nabywane w celach „spekulacyjnych” powinny być ewidencjonowane na koncie Konto 140 — „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”.
Należy zastanowić się nad brzmieniem wskazanego konta i ograniczeniem możliwości ewidencyjnych wyłącznie do innych środków pieniężnych, gdyż krótkoterminowe papiery wartościowe obarczone są bardzo wysokim ryzykiem rynkowym. Jednostki budżetowe nie są najczęściej przygotowane na odpowiednie zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami ryzyka rynkowego, którym obarczone są krótkoterminowe papiery wartościowe.
Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych wiąże się również z obowiązkiem rachunku inwestycyjnego w podmiocie posiadającym uprawnienia pośrednika (domy maklerskie lub biura maklerskie banków) na rynkach regulowanych (Giełda Papierów Wartościowych S.A.). istnieje możliwość dokonywania transakcji bez pośrednika jednak wiąże się to zaangażowaniem znacznych środków oraz skomplikowaną procedurą administracyjną. Plan kont dla jednostek budżetowych nie przewiduje jednak odpowiedniego konta dla rachunków inwestycyjnych.
Istnieje również możliwość nabycia udziałów od innych jednostek sektora finansów publicznych w przypadku problemów tychże jednostek z bieżącą płynnością. W takim przypadku może nastąpić sprzedaż z przyrzeczeniem odkupu. Jednostka będąca nabywcą  ewidencjonuje zakup na koncie   140 — „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” w korespondencji ze zmniejszeniem środków pieniężnych. Następnie transakcję odkupu powinna zaewidencjonować na kontach: 751 — „Koszty finansowe” (w kwocie odpowiadającej wartości zakupu) oraz 750 —„Przychody finansowe” (w kwocie wpływu ze sprzedaży).

Podstawa prawna:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *