Zarządzający przedmiotem zapisu windykacyjnego

Zgodnie z art. 9861 k.c. spadkodawca ma prawo powołać wykonawcę tylko do sprawowania zarządem spadku, jego zorganizowana częścią lub oznaczonym składnikiem. W przypadku dokonania takiego ustanowienia wykonawca testamentu nie będzie sprawował zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego. Jednakże spadkodawca może  powołać jednego wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za sprawowanie zarządu zarówno spadkiem, jak i przedmiotem zapisu windykacyjnego, ale zaznaczyć trzeba, że wymaga to jednoznacznego sformułowania, ponieważ przedmiot zapisu windykacyjnego nie wchodzi w skład spadku i w razie braku owego sformułowania lub w razie zawarcia jedynie ogólnikowego wskazania, że powołuje się wykonawcę testamentu, zarządzanie nim pozostaje poza zasięgiem i kompetencjami wykonawcy, który powołany został do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowana częścią czy oznaczonym składnikiem. Ważne jest to, że spadkodawca obok wykonawcy sprawującego zarząd spadkiem może ustanowić wykonawcę, którego zadaniem będzie jedynie zarząd przedmiotem zapisu windykacyjnego, bowiem spadkodawca nie został w żaden sposób ograniczony, co do podziału kompetencji między wykonawcami testamentu. Jeśli spadkodawca w testamencie uczyni dwa lub więcej zapisów windykacyjnych, to co do każdego przedmiotu z osobna może powołać do życia oddzielnych wykonawców, którzy w żaden sposób nie będą sobie podlegli, a ich działania będą zupełnie niezależne. Może pojawić się także takie rozwiązanie, zgodnie z którym testator ustanowi jeden zapis windykacyjny, do którego zarządem powoła dwóch lub więcej wykonawców testamentu, albo tych samych wykonawców ustanowi odpowiedzialnymi za zarząd przedmiotami, które spadkodawca objął jednym zapisem windykacyjnym. Powołany wykonawca windykacyjny sprawuje zarząd przedmiotem zapisu od momentu otwarcia spadku do chwili objęcia tego przedmiotu przez zapisobiercę. Z uwagi na to, że podstawową kompetencją wykonawcy w tym aspekcie jest zarząd, to dopuszczalne jest ustanowienie wykonawcy tylko i wyłącznie w stosunku do takich przedmiotów zapisu windykacyjnego, które dają się zarządzać, dlatego też możliwość taka powinna zostać wykluczona, gdy spadkodawca zdecyduje się na objęcie zapisem windykacyjnym ustanowienie na rzecz zapisobiercy służebności przechodu. Uprawnienia powołanego do zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego wykonawcy, zgodnie z treścią art. 9901 k.c., wygasają w momencie objecie we władanie owego przedmiotu przez ustanowionego zapisobiercę windykacyjnego. Kierując się tym sformułowaniem należy twierdzić, że nie jest dopuszczalne postanowienie testatora, w którym zdecyduje, że wykonawca przez czas dłuższy nie wyda zapisobiercy przedmiotu zapisu windykacyjnego albo uzależni wydanie przedmiotu od spełnienia przez legatariusza pewnych dodatkowych warunków albo upływu dodatkowych terminów.
W stosunku do wykonawcy, który sprawuje zarząd przedmiotem zapisu windykacyjnego należy stosować wprost  art. 986 § 2, art. 987, art. 990 k.c., tak więc  wykonawcą testamentu sprawującym zarząd przedmiotem zapisu może być tylko osoba pełnoletnia, której przysługuje prawo odmowy przyjęcia włożonego na nią obowiązku i która z ważnych powodów może zostać zwolniona z tego obowiązku przez sąd. Stosowane  per analogiam będą natomiast art. 988 § 2 i art. 989 § 1 k.c., czyli wykonawca może pozywać i być pozywanym w sprawach związanych z zarządem przedmiotem zapisu windykacyjnego, a do wzajemnych rozliczeń między zapisobiercą a wykonawcą testamentu, wynikających ze sprawowania zarządu przedmiotem zapisu, zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *