Eksport towarów powinien być potwierdzony przez polski urząd celny

W konsekwencji, w takiej sytuacji podatnik nie będzie mógł zastosować stawki 0% podatku VAT z tytułu eksportu. Dla celów podatku VAT, eksportem będzie wywóz towarów poza europejski obszar celny, potwierdzony przez urząd celny wskazany w przepisach prawa celnego, czyli polski urząd celny. Odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy i wynikają ze szczegółowych regulacji prawa celnego.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z  11 maja 2011 roku (sygn. I FSK 624/10).
Orzeczenie NSA wpisuje się w dominującą w ostatnim czasie, negatywną dla podatników, linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Stanowisko sądów w zakresie definiowania pojęcia „eksport towarów” jest dość kontrowersyjne. Jego konsekwencją jest konieczność przekwalifikowania dostawy towarów, które mają być ostatecznie wywiezione do kraju trzeciego, w zależności od konkretnych okoliczności, na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów lub dostawę krajową. Może to sprawiać podatnikom wiele trudności i wpływać niekorzystnie na ich rozliczenia podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *