Należności wg MSR 39 – ujawnianie informacji, część 3

„Agora 2009 – Spółka tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które odpowiadają szacunkowej wartości poniesionych strat na należnościach z tytułu dostaw i usług, pozostałych należnościach oraz na inwestycjach. Głównymi składnikami odpisu jest część obejmująca specyficzne straty związane z narażeniem na znaczące pojedyncze ryzyko oraz część obejmująca łączne straty ustalone dla grup podobnych aktywów w związku ze stratami już poniesionymi, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane. Odpis obejmujący łączne straty ustala się na podstawie historycznej statystyki płatności dla podobnych aktywów finansowych.
W oparciu o dane historyczne dotyczące płatności, Spółka nie tworzy odpisu aktualizującego dla należności od klientów powiązanych, dla należności przeterminowanych do 90 dni oraz dla należności barterowych; około 90% salda, które zawiera również należności od największych odbiorców, odnosi się do klientów, którzy mają pozytywną historię płatności.”

Zwykle jednostki narażone są jeszcze na ryzyko walutowe wynikające z należności ale również zobowiązań krótkoterminowych, środków pieniężnych, wydatków inwestycyjnych oraz zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji własnych denominowanych w walutach obcych. W odniesieniu do tego ryzyka należy przeprowadzić analizę wrażliwości czyli analizę wpływu potencjalnej zmiany wartości księgowych pozycji aktywów i pasywów na wynik finansowy brutto i kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w związku z hipotetyczną zmianą kursów istotnych walut w stosunku do PLN.

Oprócz ryzyka kredytowego i walutowego  należy pokazać jeszcze narażenie na ryzyko operacyjne i jego składowe np. ryzyko zmian cen towarów z tytułu przychodów ze sprzedaży specyficznych produktów, które są uzależnione od wolumenu sprzedaży, kształtowania się cen produktów na rynkach światowych.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *