Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości – wyrok NSA z 5 stycznia 2010 r.

Są odrębnymi pod względem technicznym częściami przedmiotów składających się  na całość użytkową w zakresie urządzeń wytwórczych energii elektrycznej, a budowli.. […] W związku z tym urządzenia techniczne służące bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak generator (turbina), wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości”.

Taką tezę wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z 5 stycznia 2010 roku (sygn. akt II FSK 1101/08). To już drugi wyrok tego Sądu w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych – wcześniejsze, analogiczne rozstrzygnięcie NSA, zapadło 31 lipca 2009 r. (sygn. akt II FSK 202/08).

Sąd po raz kolejny uznał, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlega elektrownia wiatrowa jako całość. Podatkowi temu podlegają jedynie elementy budowlane elektrowni wiatrowych , tj. takiej jej elementy jak: wieża, maszt, słup stalowy, fundament itp.

Zdaniem NSA elektrownia wiatrowa jako całość nie stanowi budowli, gdyż prawo budowlane definiując budowle rozróżnia części budowlane urządzeń technicznych od samych urządzeń, uznając za budowlę jedynie pierwsze z nich. Za części budowlane, w ocenie NSA, nie można z pewnością uznać takich urządzeń jak generator, rotor z gondolą, wirnik, skrzynia biegów, gdyż są to urządzenia techniczne, będące odrębnymi pod względem technicznym częściami przedmiotów składających się na całość użytkową w zakresie urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. Sąd podkreślił, że wskazane powyżej urządzenia techniczne można wymieniać na inne, zmieniać ich parametry techniczne, wymontowywać i zastępować innymi urządzeniami prądotwórczymi bez zmiany całości użytkowej budowli, która pozostaje niezmienna.

Co ważne, sporne urządzenia techniczne nie są także tzw. urządzeniami budowlanymi, a więc urządzeniami technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem (urządzenia budowlane na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są traktowane jak budowle, a więc również podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości). W ocenie NSA urządzenia techniczne, takie jak wspomniane wcześniej generatory, rotory z gondolą itp., znajdujące się na słupach, masztach czy wieżach, nie mają nic wspólnego z zapewnieniem możliwości użytkowania budowli (tj. słupów, masztów, wież) zgodnie z ich przeznaczeniem. Jest zaś wręcz odwrotnie, gdyż de facto to wymienione wyżej budowle zapewniają możliwość użytkowania urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Jak bowiem zauważył Sąd, wieża, maszt, czy słup stalowy są wprawdzie jednym z elementów potrzebnych do wytwarzania energii elektrycznej (przy pomocy ww. urządzeń technicznych), jednakże nie pełnią one w elektrowni wiatrowej roli zasadniczej – są w istocie rzeczy jedynie elementami pomocniczymi w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Komentarz

To bardzo korzystny wyrok, który z pewnością ucieszy wszystkich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie  wytwarzania energii wiatrowej. Niewątpliwie jednak z rozstrzygnięcia NSA skorzystają także podatnicy z innych branż.

NSA słusznie zauważył, że w przypadku złożonego obiektu (tj. konglomeratu obiektów budowlanych i urządzeń) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlega obiekt jako całość lecz jedynie te jego elementy, które wykazują cechy obiektów budowlanych (tj. budowli czy też budynków).

Stanowisko to ma szczególne znaczenie w przypadku budowli, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość podatku dla budowli ustala się jako (co do zasady) 2% ich wartości początkowej. Opodatkowanie złożonych obiektów w całości jako budowla, prowadziłoby do absurdalnych sytuacji – podatkowi podlegałyby bowiem także te elementy konstrukcji, którym trudno przypisać cechy budowlane (a więc na przykład komputery, transformatory, turbiny itp.), a których wartość bardzo często znacząco przekracza wartość elementów budowlanych. W zasadzie zatem najistotniejsze koszty podatkowe generowane byłyby przez te elementy złożonego obiektu, które, gdyby nie części budowlane obiektu, z którymi są związane, nigdy nie zostałyby uznane jako podlegające podatkowi od nieruchomości.

Warto podkreślić, że od dłuższego czasu konsekwentnie odmienne stanowisko od NSA prezentują organy podatkowe, które traktują tego typu obiekty (tj. obiekty złożone z części budowlanych i niebudowlanych) jako jeden obiekt opodatkowany podatkiem od nieruchomości od łącznej jego wartości. Komentowany wyrok wskazuje, że takie stanowisko jest nieprawidłowe. Można mieć nadzieję, że ulegnie ono wkrótce zmianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *